ขนส่งเชียงใหม่แม่เหียะเปิดบริการต่อใบขับขี่ทั่วไทย ครึ่งวัน

วันที่ 7 เมษายน 2561 สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(แม่เหียะ) เปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ ทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือน นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิด บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถทั่วไทยทุกครึ่งวันเสาร์แรกของเดือน ครั้งต่อไปวันเสาร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑ โดยเปิด ให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แม่เหียะ)

ได้แก่การต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถ ๕ ปีเป็น ๕ ปี, การเปลี่ยนใบอนุญาตขับรถชั่วคราวเป็น ๕ ปี การขอใบแทนใบอนุญาตขับรถ กรณีชํารุดหรือสูญหาย, การขอแก้ไขรายการใบอนุญาตขับรถ, เปลี่ยนใบขับขี่แบบกระดาษเป็นแบบสมาร์ทการ์ด / ขอรับใบขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ แบบทั่วไทย ถึงแม้ว่ามีทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดอื่นก็ใช้บริการที่นี่ได้ การขอเทียบใบอนุญาตขับรถของชาวต่างชาติ และ การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ เป็นต้น

สําหรับการชําระภาษีรถประจําปี สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดบริการรับชําระภาษีรถ ประจําปีทั่วไทย จันทร์– ศุกร์ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. โดยไม่หยุดพักเที่ยง รวมทั้งบริการชําระภาษีรถ ประจําปีทั่วไทย จันทร์ – ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์ดํารงธรรม ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และรับชําระภาษีรถประจําปีทั่วไทยทุกวันไม่เว้นเสาร์- อาทิตย์เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ เคาน์เตอร์บริการ ประชาชน ลานจอดรถชั้น ๒ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าอีกด้วย

สําหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ๕ ปีเป็น ๕ ปี สามารถยื่นขอก่อนสิ้นอายุได้ไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องทําการอบรมกฎจราจรเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง ได้แก่รอบเวลา ๐๙.๐๐ น. และ ๑๐.๐๐ น. ส่วนการขอเปลี่ยน ใบอนุญาตขับรถชั่วคราวเป็น ๕ ปีสามารถยื่นล่วงหน้าก่อนสิ้นอายุได้ไม่เกิน ๑ ปี

สำหรับผลการดำเนินการในครั้งนี้ มีผู้มารับบริการทั้งสิ้น จำนวน 117 ราย เก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตได้รวมทั้งสิ้น 45,435.- บาท
ครั้งต่อไปให้บริการในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.สอบถามเพิ่มเติม โทร 081-721-7999 และ โทร 1584

ร่วมแสดงความคิดเห็น