PEA เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 PEA เชียงใหม่ โดยนายบุญธรรม ทองศิริไพโรจน์ ผจก.เป็นประธาน นำผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานให้กับ PEA เชียงใหม่ จัดกิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1/2561 ตามกิจกรรมคุณภาพ 5 ส และโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ของคณะผู้บริหาร และพนักงาน ในการร่วมมือ ร่วมใจ ทำความสะอาดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงาน ปรับปรุงพัฒนาสำนักงาน และบริเวณโดยรอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม
ร่วมทำสำนักงานให้เป็น Happy workplace เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของ PEA ณ บริเวณสำนักงาน PEA เชียงใหม่ ทั้งนี้ขอขอบคุณทน.เชียงใหม่(แขวงกาวิละ) ที่ได้สนับสนุนรถฉีดน้ำ และรถกวาดถนนทำความสะอาดในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น