ตรวจตลาด ล้างตลาด สธ.แม่สอด ลงพื้นที่ทำงาน ตามนโยบายอาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2561 นายมานัส ต๊ะชมภู สาธารณสุขอำเภอแม่สอด มอบหมายให้ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการตามนโยบายคณะกรรมการ พชอ.แม่สอด ด้านอาหารปลอดภัยในการนี้นายอธิวัฒน์ ปราจันทร ผู้ช่วย สสอ.แม่สอด ได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการร้านค้า อสม. และนักเรียน พร้อมตรวจร้านค้า และการล้างตลาดสด หมู่ 4 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อรักษาความสะอาด และเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น