TO BE NUMBER ONE ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนแม่สอด จ.ตาก

นายมานัส ต๊ะชมภู สาธารณสุขอำเภอแม่สอด จ.ตาก มอบหมายให้ รพ.สต. ทุกแห่งในพื้นที่ อ.แม่สอด ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอแม่สอด พร้อมกันนั้นได้ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รณรงค์โดยนำป้ายและสติกเกอร์ติดร้านค้าและย่านชุมชน เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนชาวไทยให้ห่างไกลยาเสพติด

ร่วมแสดงความคิดเห็น