ม.ราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แจ้งประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561
ตามที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภานั้น ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแจ้งรายละเอียดการรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป. ,สพม.,สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา,
สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา,สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ,สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, กองบก.ตชด. และ สนง.บริหารการศึกษาพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 180 คน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 500 บาท
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 1 มิ.ย.61 โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น ที่ สนง.คณะครุศาสตร์ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดการรับสมัคร ได้ทางเว็บไซต์ www. edu.cmru.ac.th หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข 053-885-500

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!