องค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาเกษตรกรรมแบบมีชีวิต ศูนย์เกษตรกรรมล้านนา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้เสด็จเยี่ยมชมองค์ความรู้ด้านวิชาการเกษตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ “แม่โจ้ ภูมิปัญญาเกษตรแห่งแผ่นดิน” ทรงมีความพอพระทัยและทรงมีพระดำรัสฝากให้แม่โจ้เป็นที่พึ่งสำคัญของชุมชนต่อไป
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรทั้งหมดไว้ในพื้นที่ขนาด 35 ไร่ ให้กลายเป็น “ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา” ขึ้นโดยโครงการ เพื่อรวบรวมศาสตร์แห่งการเกษตรแม่โจ้ ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีชื่อเสียงที่ได้การยอมรับทางด้านการเกษตรมาอย่างยาวยาน เป็นรากฐานศาสตร์การเกษตรมาอย่างยาวนานต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 77 ปี ที่ได้ผลิตองค์ความรู้สู่ชุมชน และได้สร้างคนเกษตรออกไปทำงานตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศทั้งในโครงการหลวง,โครงการพระราชดำริ,หน่วยงานองค์กร และเอกชน ประกอบกับผลงานวิจัยของนักวิชาการได้ก่อประโยชน์แก่ ชุมชนเป็นจำนวนมากมาย
ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรกรรมล้านนา ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ บนพื้นที่ 35 ไร่ ตามแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาเกษตรแบบล้านนาที่มีชีวิตให้เราได้สัมผัสเรียนรู้ได้ในทุกมิติ เพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าชมเข้ามาศึกษาดูงาน
เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมที่ใช้ในวิถีชีวิตการเพาะปลูกแบบชุมชนเกษตร เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้สู่ความพอเพียง ประกอบกับการจัดแสดงรวบรวมผลงานวิจัยด้านการเกษตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น ข้าวเหนียวหอมแม่โจ้ มะเขือขาวกรอบแม่โจ้ มะเขือพวงไร้หนาม ข้าวโพดหวานสองสี ลำไยคุณภาพดี ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุพืช ทั้งแปลงนาสาธิต จะมีการแสดงขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูกข้าวกันตั้งแต่ เริ่มต้นขั้นตอนการดำนา ไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะเป็นแปลงสาธิตให้เห็น กระบวนการทำงานเทคนิคปลูกข้าวทั้ง 3 ระยะ คือ ข้าวเพิ่งปลูก ข้าวตั้งทอง ตลอดจนเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งในแต่ละขั้นตอนนั้นเราสามารถได้ลองสัมผัสกันได้จริงๆลุยโคลนไถนาถึงเกี่ยวข้าวบรรจุลงกระสอบ
แปลงพืชผักสวนครัวนานาชนิด สมุนไพรพื้นบ้านท้องถิ่น บ่อปลา โรงเลี้ยงสัตว์ เช่น วัว คอกไก่ สอดคล้องกับหลักการทำเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ โดยได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมได้ในลักษณะพื้นที่นิทรรศการแบบมีชีวิต เพื่อนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับพื้นที่เกษตรของแต่ละชุมชนได้ต่อไป ไปขี่ควาย ไถนา ตกเกล้า เกี่ยวข้าว ตามหลักแห่งวิถีเกษตรกรรมไทย ที่เรานั้นสามารถได้เรียนรู้ได้ศึกษาและนำกลับไปปรับใช้ได้จริง ตามแต่ละพื้นที่ภูมิภาคไทย
ขอขอบคุณ /งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร.0 5387 3046-47
หน่วยงานชุมชน หรือ ท่านที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน “ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา” มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ติดต่อสอบถามและแจ้งล่วงหน้าได้ที่ 0 5387 5301 (ในเวลาราชการ ควรติดต่อล่วงหน้า 2-3 วัน)
ติดต่อ/งานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขที่ 63 หมู่ 4 อาคารอำนวย ยศสุข ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290 โทรศัพท์ : 0-5387-5321-2 แฟ๊กซ์ : 0-5387-5321
e-mail:[email protected] ,www. [email protected]ร่วมแสดงความคิดเห็น