ราชมงคลล้านนา จับมือ ทีเอไอ สร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่หลักสูตรการบิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท ไทยแอร์โรสเปซ อินดัสทรีส์ จำกัด (TAI) ในการผลิตนักศึกษาการพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพการศึกษา การวิจัยพัฒนาด้านอากาศยาน หลักสูตรการบินและการบริหารจัดการภาคพื้นดินเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนา สร้างองค์ความรู้ด้านการบินทั้งภาคพื้นและภาคอากาศเพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศและภูมิภาคอาเซียนให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลขององค์กรกำกับดูแลด้านการบินระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ทรัพยากรและบุคลากร ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
โดยผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชแทนการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา และดร.ธนกฤต อัศวลงกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TAI ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา
ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นหนึ่งในการดำเนินงานของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ราชมงคลล้านนา “อาชีพนำการผลิต ตอบสนองต่อ Demand Side” หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ มทร.ล้านนา ในรูปแบบการผลิตที่ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการและการพัฒนาประเทศ

ซึ่งหลักสูตรการบินในอดีตนั้นถือว่าเป็นสาขาในฝันของนักเรียนนักศึกษา หากมีความสนใจต้องใช้ทุนทรัพย์ในการเรียนเป็นจำนวนมาก วันนี้มทร.ล้านนา จึงได้ดำเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนที่ไม่ได้เป็นเพียงแต่สามารถจับต้องได้จริง และที่สำคัญอีกประการคือ ธุรกิจการบินเป็นส่วนสำคัญอย่างในการคมนาคมขนส่งของประเทศ แต่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขานี้ มทร.ล้านนาจึงได้ร่วมกับภาคเอกชนในการสร้างหลักสูตรการบินเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ภาคธุรกิจการบินในอนาคต”

ร่วมแสดงความคิดเห็น