จ.น่าน เมืองนวัตกรรมอาหารปลอดภัย

จังหวัดน่าน จัดพิธีลงนามความร่วมมือ 5 หน่วยงาน ขับเคลื่อนโครงการ น่าน-เมืองนวัตกรรมอาหารปลอดภัย สานพลังประชารัฐ สร้างพื้นที่ความมั่นคงด้านอาหาร ด้านทรัพยากร การพื้นฟูป่าต้นน้ำ ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก
ที่ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน จ.น่าน สานพลังประชารัฐ ร่วมพิธีตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการ “น่าน-เมืองนวัตกรรมอาหารปลอดภัย” ในการพัฒนา จ.น่าน ให้เป็นเมืองแห่งความสุข ธรรมชาติสมบูรณ์ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย มีการพัฒนาและการเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจการค้า ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย 5 ภาคส่วน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาสังคม และผู้แทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดน่าน ให้เป็นเมืองด้านนวัตกรรมอาหารปลอดภัย
โครงการ “น่าน –เมืองนวัตกรรมอาหารปลอดภัย” มีการบูรณาการทำงานระหว่าง จ.น่าน ร่วมกับอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด , เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน , สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) , บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการ “น่านเมืองนวัตกรรมอาหารปลอดภัย” บูรณาการความร่วมมือจากภาคีระดับจังหวัด ทั้ง 5 ภาคส่วน ตามแนวทางสานพลังประชารัฐ ได้แก่ ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และนักวิชาการ

โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนา จ.น่าน ให้เป็นเมืองด้านนวัตกรรมอาหารปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ สร้างพื้นที่ความมั่นคงด้านอาหาร ความมั่นคงด้านทรัพยากร การพื้นฟูป่าต้นน้ำ ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมและความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิต รวมทั้งยกระดับตลาดและต่อยอดธุรกิจ เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก
ภายในงาน ยังจัดให้มีการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการดำเนินงานโครงการ “น่านเมืองนวัตกรรมอาหารปลอดภัย” ร่วมกับภาคีความร่วมมือระดับจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทาง เป้าประสงค์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งร่วมกันกำหนดแผนการดำเนินงานระยะเวลาในการดำเนินการโครงการอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนำคณะทำงานลงพื้นที่สำรวจเส้นทางถนนคนเดิน กาดข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อเตรียมพัฒนายกระดับ Street Food เพื่อนำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนของจังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น