เผยคนไทยวิตกกังวลเรื่องน้ำมัน และก๊าซหุงต้มขื้นราคามากที่สุด รวมถึงราคาของกินของใช้ที่ราคาแพง เพราะกระทบกับชีวิตประจำวัน เมื่อถามถึงวิธีแก้ปัญหาพบส่วนใหญ่ใช้วิธี ทำใจ ปล่อยวาง และปลง กับปัญหาที่เกิดขึ้น“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน ทั่วประเทศ ในหัวข้อ “ความวิตกกังวลของคนไทย ณ วันนี้” ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ จำนวนทั้งสิ้น 1,182 คน ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนวิตกกังวล “ด้านการเมืองไทย” ณ วันนี้ เรื่องใดบ้าง?
อันดับ 1 การเลือกตั้งและความเป็นประชาธิปไตยของบ้านเมือง 49.39 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 2 พฤติกรรมที่ไม่ดีของนักการเมือง ใส่ร้าย โจมตี เห็นแก่พวกพ้อง คอรัปชั่น 27.07 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 3 การบริหารประเทศและเสถียรภาพทางการเมือง 24.42 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 4 การทะเลาะเบาะแว้ง แตกแยก ขาดความสามัคคี 17.24 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 5 การเคลื่อนไหว การชุมนุมประท้วงของกลุ่มต่างๆ ที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น 13.59 เปอร์เซ็นต์
2. ประชาชนวิตกกังวล “ด้านเศรษฐกิจไทย” ณ วันนี้ เรื่องใดบ้าง?
อันดับ 1 ค่าครองชีพสูง ของกินของใช้ราคาแพง น้ำมัน ก๊าซหุงต้มขึ้นราคา 74.77 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 2 ค้าขายไม่ดี การเงินฝืดเคือง 31.80 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 3 เศรษฐกิจของประเทศไม่ดี ต่างชาติไม่กล้ามาลงทุน 24.77 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 4 รัฐบาลแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ 21.48 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 5 การจ้างงาน ตกงาน ปัญหาการว่างงาน 12.38 เปอร์เซ็นต์
3. ประชาชนวิตกกังวล “ด้านสังคม ชีวิตความเป็นอยู่” ณ วันนี้ เรื่องใดบ้าง?
อันดับ 1 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 39.85 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 2 ปัญหาปากท้อง รายได้น้อย รายจ่ายเยอะ เป็นหนี้ 35.38 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 3 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม มีความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนสูง 28.72 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 4 คนขาดศีลธรรม เห็นแก่ตัว อารมณ์ร้อน มีเรื่องกันง่ายขึ้น 22.48 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 5 เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด ทุจริต คอรัปชั่น 21.23 เปอร์เซ็นต์

4. ประชาชนวิตกกังวลด้านใดมากที่สุด (ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ชีวิตความเป็นอยู่)
อันดับ 1 ด้านเศรษฐกิจ 39.73 เปอร์เซ็นต์ เพราะ กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ การดำรงชีพ สภาพการเงินไม่คล่อง ทำให้ประเทศไม่พัฒนา การค้าการลงทุนชะงัก ฯลฯ
อันดับ 2 ด้านสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ 30.98 เปอร์เซ็นต์ เพราะ เป็นเรื่องใกล้ตัว รู้สึกไม่ปลอดภัย สะท้อนให้เห็นว่าสังคมมีปัญหา กระทบต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ฯลฯ
อันดับ 3 ด้านการเมือง 29.29 เปอร์เซ็นต์ เพราะ ต่างชาติไม่ให้การยอมรับ ไม่เป็นประชาธิปไตย สร้างความขัดแย้ง บ้านเมืองวุ่นวาย ไม่สงบ กระทบต่อเศรษฐกิจ ฯลฯ

5. ประชาชนมีวิธีแก้ไขความวิตกกังวลอย่างไร?
อันดับ 1 ทำใจ ปล่อยวาง ปลง 41.30 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 2 ตั้งสติ นั่งสมาธิ สวดมนต์ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 29.56 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 3 หากิจกรรมคลายเครียด เช่น ดูหนัง ฟังเพลง อ่านหนังสือ ท่องเที่ยว ออกกำลังกาย 20.55 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 4 หลีกเลี่ยงข่าวสารที่ทำให้เครียด ติดตามข่าวสารน้อยลง 10.27 เปอร์เซ็นต์
อันดับ 5 อดทน ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ทำงานต่อไป