รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาจ.เชียงใหม่ รับนโยบายและปรึกษาข้อราชการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานประชุม/ให้นโยบาย/รวบรวมปัญหา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีข้อสั่งการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประเพฤติมิชอบในระบบราชการ
เพื่อให้การบริหารงานราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อขับเคลื่อนภารกิจสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในด้านการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามการดำเนินการในหน่วยงานและงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับมอบหมายอย่างเข้มงวดเร่งรัด การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะความมั่นคง รวมทั้งการบริหารการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา

โดยผู้สำเร็จการศึกษาต้องเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีงานทำ เป็นที่พึงพอใจของสถานประกอบการ และต้องดำเนินการอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมภิบาลและในด้านอื่นๆ โดยนายศรีชัย พรประชาธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดพื้นที่รับผิดชอบของสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคหลาง และภาคเหนือตอนบน พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น