“อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”

วันที่ 5 มิ.ย.61 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค สนง.เกษตร จ.เชียงใหม่ โดยมี นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผอ.สสก6. นาย สมพล แสนคำ เกษตร จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับรายงานข้อมูลตามแนวนโยบายสำคัญในพื้นที่
สนง.เกษตร จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตร ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ทั้ง 5 ด้าน การส่งเสริมความมั้นคงในอาชีพเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร/การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ยกระดับสู่มาตรฐานสากล งานวิจัยต่างๆ /เพิ่มมูลค่าสาค้าเพิ่มโอกาสทางด้านการแข่งขัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาศักยภาพองค์กรโดยใช้นวัตกรรม
ที่ผ่านมามีหลากหลายโครงการที่ขับเคลื่อนโดยงานภูมิภาค อาทิ โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ และปัจจุบันที่ดำเนินการ 77 จังหวัด 882 ชุมชน ครอบคลุมทั่วภูมิภาคของไทยตามนโยบายไทยนิยมยั่งยืน ในปัจจุบันที่กรมส่งเสริมเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ 5 โครงการหลักดังนี้ โครงการส่งเสริมเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ , โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อย โครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืช และโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่, โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ซึ่งโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รายย่อยจะแบ่งเป็น 2 กิจกรรมคือกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร และกิจกรรมการพัฒนากลุ่มเกษตรกร โดยจะประกาศรายชื่อเกษตรกรมีสิทธิ์เข้าร่วมพร้อมกับอมรมหลังวันที่ 5 มิถุนายน เป็นต้นไป และนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ยังฝากประเด็นสำคัญในเรื่องการใช้สารกำจัดวัชพืช เมื่อเกษตรกรมีความจำเป็นต้องใช้ขอให้เกษตรกร ใช้อย่างถูกต้อง ตามคำแนะนำจากทางราชการรวมถึงระดมข้อมูล ในพื้นที่เกี่ยวกับมาตรการการใช้สารกำจัดวัชพืชในแปลงเกษตรอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และการปฏิบัติในแปลงในระบบ GAP ที่เป็นประเด็นสำคัญต่อระบบการผลิตเกษตร สุขภาวะ ทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น