ชาวแม่โจ้พร้อมใจร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ และสมโภชบทบัญญัติแม่โจ้

หากย้อนเวลากลับไปเมื่อ 84 ปีก่อน ตอนที่แม่โจ้ (โรงเรียนฝึกหัด ครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ) ได้เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อ 7 มิ.ย. 2477 พร้อมทั้งจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้น มีพระช่วงเกษตรศิลป การ เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้เชิญข้าหลวงประจำจังหวัด และธรรมการจังหวัดมาร่วมให้โอวาท ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้น ได้ถูกจารึกเป็นประวัติศาสตร์อันสำคัญของแม่โจ้ ถือเป็นจุดกำเนิดแม่โจ้ และพัฒนามาจนถึงปัจ จุบัน
จากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ สู่ ม.แม่โจ้ ในวันนี้ แม่โจ้ได้บุกเบิก ฝ่าฟัน ต่อสู้ และเจริญเติบโต สั่งสมประสบการณ์ บันทึกประวัติศาสตร์ด้านการเกษตรของไทย ยึดมั่นไว้ซึ่งอุดมการณ์ มุ่งสู่วิสัยทัศน์ การ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มีความเป็นเลิศทางด้านการเกษตร ในระดับนานาชาติ” ด้วยปรัชญาที่แน่วแน่ “มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิต สู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทย ที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน”
และหากจะเอ่ยถึงบัณฑิตแม่โจ้ แม้กาลเวลาจะล่วงผ่านมาหลายยุคหลายสมัย บัณฑิต แม่โจ้ก็ยังคงมีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ชัดเจนถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยบุคลิกของผู้ที่ “เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัค คี อาวุโส” ซึ่งแสดงถึงความเป็นลูกแม่โจ้ โดยมีบทบัญญัติแม่โจ้ เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ ด้วยความเหนียวแน่น กลมเกลียว ชาว แม่โจ้ระลึกถึงคุณแผ่นดิน แม่โจ้จึงยืนหยัดมาจนถึงวันนี้ และพร้อมที่จะก้าวต่อไปด้วยความภาคภูมิ
วันที่ 7 มิ.ย. ของทุกปี จึงเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 7 มิ.ย.61 ได้มีกิจกรรมที่ให้ลูกแม่โจ้ ได้ร่วมรำลึกถึงความเป็นแม่โจ้ สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีรากฐานด้านการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของไทย
กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นพิธีแห่และสมโภชบทบัญญัติแม่โจ้ ซึ่งเป็นวิถีแห่งไตรภาคี : ศิษย์เก่าแม่โจ้ นักศึกษา และมหาวิทยาลัย เพื่อสืบทอดความเป็นลูกแม่เดียว เสริมสร้างอัตลักษณ์ลูกแม่โจ้ สร้างความเข้าใจในหลักการที่ถูกต้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ณ สระเกษตรสนาน เวลา 07.49 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน จะร่วมพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ณ อาคารช่วงเกษตรศิลป (คณะพัฒนาการท่องเที่ยว) แล้วจึงจะเริ่มพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์ อำ มาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ บิดาเกษตรแม่โจ้ ผู้บุกเบิกและก่อตั้งแม่โจ้ จนมีคำพูดที่ว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้” นำโดย ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภา ม.แม่โจ้ ผศ.ดร. ประสิทธิ์ โนรี นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่าแต่ละรุ่น และนักศึกษา โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ทายาทพระช่วงเกษตรศิลปการ มาร่วมในพิธีสถาปนา ในเวลา 10.00 น. เป็นพิธีทำบุญทางศาสนา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ และหลังจากเสร็จพิธีแล้ว ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน ณ โถงอาคารสำนักงานอธิการบดีฯ
7 มิ.ย.61 แม่โจ้ครบ 84 ปี ขอเชิญลูกแม่โจ้ มาร่วมกันแสดงพลังสามัคคี ณ ที่นี่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น