“อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้ตลาดนำการผลิต คุณภาพต้องมาก่อน”

วันที่ 5 มิถุนายน 2561นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในกิจกรรมนำสื่อมวลชนดูงาน( Press Tour) โดยกรมส่งเสริมการเกษตรในจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามภารกิจและนโบายสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรในส่วนภูมิภาคที่เป็นนวัตกรรม หรือภูมิปัญญาเป็นตัวอย่างการปฏิบัติดีๆที่เกษตรกรสามารถปรับใข้ในการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและภูมิสังคมของตน ณ สวนมะม่วง ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงแปลงนี้เป็นแปลงขนาด 4,000ไร่ เดิมเป็นพื้นที่อับฝน แต่ที่มีการบริหารจัดการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ดี รูปแบบกลุ่มได้รับการดูแลเรื่องน้ำในระบบการผลิตจากงานหน่วยงานทางภาครัฐ อย่างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ และหน่วยงานบูรณาการ
อีกทั้งนำวิทยาการการเลือกสายพันธุ์ปลูกที่ไม่เหมือนใครเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศเช่น R2E2 งาช้างแดง จักรพรรดิ หรือแม้แต่ปลูกมะม่วงระยะชิด และเน้นผลิตมะม่วงคุณภาพ ตลอดมีการบริหารจัดการออกผลผลิตไม่ตรงกับช่วงผลผลิตออกมาก เชื่อมโยงการผลิตโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและยังย้ำให้เกษตรกรผลิตมะม่วงเน้นคุณภาพกล่าวทิ้งท้ายว่าเรามีผลผลิตที่ดีมีคุณภาพอยู่กับตัวหรือกับเจ้าของสวน ยังไงก็จะขายได้ในราคาคุณภาพอย่างแน่นอน ซึ่งถือเป็นแบบอย่างการผลิตภายใต้นโยบายระยะการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรนำเสนอเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับการผลิตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น