ม.แม่โจ้ เตรียมรับอินทนิล ช่อที่ 83 เข้าสู่รั้วอินทนิล บ้านหลังที่ 2 ที่ให้ทั้งวิชาการและวิชาชีวิต

“มหาวิทยาลัยแม่โจ้” สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีประวัติศาสตร์ทางการศึกษายาวนานมากว่า 80 ปี เป็นที่ไว้วางใจให้บุตรหลาน เลือกเข้ามาศึกษาต่อ ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ อาทิ มีความเป็นเลิศทางการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา สร้างความอดทน ฝึกคนให้สู้งาน จบแล้วมีงานทำ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวธรรมชาติสวยงาม ศิษย์แม่โจ้รักสามัคคีกันนับจากปี 2477 ถึงวันนี้ 84 ปี ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังคงเป็นสถาบันการศึกษาที่ มีอัตลักษณ์ชัดเจน และในปีการศึกษา 2561 นักศึกษาใหม่จากทั่วทุกสารทิศ ทั้งแม่โจ้-แพร่ฯ และแม่โจ้-ชุมพร กำลังจะก้าวเข้าสู่รั้วอินทนิล ในฐานะอินทนิล ช่อที่ 83 ที่พร้อมจะเบ่งบานและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง เป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไป
ในปีนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการจัดเตรียมกิจกรรมต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก และเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ปี 2561 หลากหลายกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย.2561 มีรายละเอียดดังนี้
วันที่ 10 มิ.ย.2561 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โครงการรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 ได้จัดเตรียมรถคอยรับ-ส่ง อำนวยความสะดวกให้กับน้องๆ และพ่อแม่ผู้ปกครอง ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ และสถานีขนส่งเชียง ใหม่(อาเขต) เดินทางสู่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และให้น้องๆ ได้รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา ที่ทางมหา วิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้

วันที่ 10 มิ.ย.2561 เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป โครงการผู้บริหารพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้จักและรับทราบถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางการใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยตลอดหลักสูตร รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน เพื่อการศึกษาแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

วันที่ 11-12 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาหลักสูตร 4 และ 5 ปี รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตัวเองอีกครั้ง ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 , ตรวจร่างกาย ณ อาคารอำนวย ยศสุข และนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี(เทียบเข้าเรียน) รายงานตัวเข้าหอพักเอกชน และรายงานตัวเข้าหอพักมหาวิทยาลัย (รายละเอียดตามเอกสารแจ้ง)

วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป นักศึกษาหลักสูตร 2 ปี(เทียบเข้าเรียน) รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองอีกครั้ง ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 และในเวลา 14.00 น. โครงการต้อนรับน้องสู่บ้านหลังที่ 2 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ฯ
วันที่ 13 มิ.ย.2561 เวลา 08.00-12.00 น. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ทุกคน ทุกหลักสูตร) ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 และในเวลา 13.00 -16.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาตามคณะที่นักศึกษาสังกัด

วันที่ 14-1 มิ.ย.2561 เวลา 08.00 น. นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมโครงการ “English Day”
วันที่ 15 มิ.ย.2561 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นักศึกษาทุกคนสอบวัดมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ
วันที่ 16 มิ.ย.2561 เวลา 18.00-21.00 น. นักศึกษาใหม่ทุกคน ทุกวิทยาเขต จะเข้าร่วมงานเลี้ยงขันโตกต้อนรับน้องใหม่ อินทนิลช่อที่ 83 “สู่รั้วอินทนิล” ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
วันที่ 17 มิ.ย.2561 เวลา 05.00 น. กิจกรรมทำบุญตักบาตรประเพณีรับน้องใหม่ อินทนิลช่อที่ 83 เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษา ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9
วันที่ 18 มิ.ย.2561 เวลา 09.30 เป็นต้นไป นักศึกษาใหม่จะมีการแบ่งกลุ่ม เข้าร่วมโครงการ ฐานปรัชญา “ลูกแม่โจ้ เลิศน้ำใจ วินัยดี เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส” ตามฐานต่างๆ โดยมีวิทยากรประจำฐานคอยให้ความรู้ เพื่อเป็นการทำความรู้จักมหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้มากขึ้น
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรม “เดินฐานการเรียนรู้ตามรอยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ” บิดาการเกษตรแม่โจ้ ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกและก่อตั้งแม่โจ้ จนได้ชื่อว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้”
วันที่ 20 มิ.ย.2561 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป นักศึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการแม่โจ้ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม (ภายใน/ภายนอก) เพื่อให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมในการดูแลมหาวิทยาลัย สังคม และชุมชน
วันที่ 21 มิ.ย.2561 รายงานตัว ป.โท ป.เอก และตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

วันที่ 22 มิ.ย.2561 เวลา 05.30 น. นักศึกษาใหม่ร่วมโครงการประเพณีเดินวิ่งการกุศล แม่โจ้- สันทราย เพื่อเข้าคารวะ นอภ.สันทราย และ หน.ส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องชาว อ.สันทราย โดยมีชาว อ.สันทราย มาคอยต้อนรับอย่างอบอุ่น
วันที่ 23 มิ.ย.2561 เวลา 06.00 น. โครงการเจิมหน้ารับขวัญอินทนิล ช่อที่ 83 โดยมีรุ่นพี่ ศิษย์เก่าจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระพิรุณทรงนาค มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นมีพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วง เกษตรศิลปการ บิดาการเกษตรแม่โจ้ และอนุสาวรีย์ ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย อธิการบดีคนแรก
ในช่วงเย็นของวันเดียวกันนั้น ตั้งแต่เวลา 17.00 น. จะมีพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่อินทนิลช่อที่ 83 พิธีกรรมทางล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9

ทุกกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมไว้ ก็เพื่อให้นักศึกษาใหม่ อินทนิลช่อที่ 83 ได้พัฒนาศักย ภาพ รู้จักการปรับตัวในการใช้ชีวิตการเป็นนักศึกษา เพื่อทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดตลอดหลักสูตรจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา แม้อาจมีอุปสรรคต่างๆ ก็ต้องฝ่าฟันไปให้ได้ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข นี่คือเป้าหมายสำคัญของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม  เพราะ แม่โจ้ คือ แม่โจ้ ถึงแม้กาลเวลาจะล่วงผ่านมาจนย่างเข้า 85 ปี บรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ ลูกแม่โจ้ ก็ยังคงกอดคอ ประคอง ช่วยเหลือ ผลักดัน รักและผูกพัน ดูแลซึ่งกันและกันตลอดไป ช่วยกันฟูมฟักอินทนิลช่อใหม่ให้เติบใหญ่อย่างมั่นคง

ร่วมแสดงความคิดเห็น