เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พร้อมด้วย อ.สาคร ปันตา หน.สาขาวิศกรรมไฟฟ้า ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.จันทร์เพ็ญ ชัยมงคล และ อ.เยาวรัตน์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีฟาร์มพืชอัจฉริยะเพื่อการเกษตร โดยมี ผศ.ระบิน ปาลี ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้แอพพลิเคชั่นด้วยสมาร์ทโฟน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องการควบคุมการปลูกพืชด้วยระบบอัตโนมัติ ผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยสมาร์ทโฟน ทั้งภาคทฤษฎีและได้ลงพื้นที่เพราะปลูกในฟาร์มเพาะปลูก ในภาคปฏิบัติ 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และฟาร์มลุงจง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่