กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัด ”Lanna Expo 2018” 22 มิ.ย. นี้

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กำหนดจัดงาน Lanna Expo 2018 ระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ –  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน LANNA EXPO 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิ.ย. – 1 ก.ค.2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงและขยายมูลค่าการค้า การลงทุนของผู้ประกอบการ ในกลุ่มจังหวัด และส่งเสริมสนับสนุนวงจรด้านการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน  โดยได้รับเกียรติจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิด ในช่วงบ่ายของวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ภายในงานได้จัดให้มีการออกร้านแสดงจำหน่ายสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ อาทิ สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป, งานหัตถกรรม, การศึกษา, Lanna 4.0, อาหารและเครื่องดื่ม,  กิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว, กิจกรรมด้านสุขภาพ Health & Wellness, และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย

ทั้งนี้นโยบายสำคัญของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ๑๑ ข้อนั้น  ในประเด็นที่ ๖ ได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑    จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ -๒๕๖๔    ตามประเด็นยุทธศาสตร์ยกระดับ เชื่อมโยง สร้างเครือข่ายการค้าลงทุน  และการค้าขายชายแดน  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการบูรณการดำเนินโครงการส่งเสริมการตลาด  รวมทั้งการจัดแสดงที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo ) สำหรับเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและผลักดันศักยภาพด้านการค้าการลงทุน การเกษตร และด้านอื่นๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น