กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดน่าน จัดประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้าน

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดน่าน จัดประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านรอบคัดเลือกในสถานศึกษาประเภทขับซอ ภาคเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ที่ห้องประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน                โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด ประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้านรอบคัดเลือกในสถานศึกษาประเภทขับซอ ภาคเหนือ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งการจัดกิจกรรมการประกวดการแสดงพื้นบ้าน รอบคัดเลือกในสถานศึกษาในครั้งนี้
จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชน เห็นคุณค่างานศิลปวัฒนธรรมไทย และมีการเผยแพร่มรดกภูมิ    ปัญญา ทางวัฒนธรรมของประเทศ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการเปิดเวทีและโอกาส ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะการแสดง และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ที่สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
การจัดกิจกรรมประกวดการแสดงเพลงพื้นบ้าน รอบคัดเลือก ภาคเหนือ ในสถานศึกษาประเภทขับซอเพื่อชิงถ้วยพระราชทานในครั้งนี้ แบ่งการประกวดออกเป็นภาคเช้ารอบคัดเลือก มีโรงเรียนเข้าแข่งขันจาก 6 จังหวัด 10 ทีม ดังต่อไปนี้ คณะแก้วกาญจนาศิลป์ศิลป์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม คณะสังคีตภิรมย์ โรงเรียนนารีรัตน์ จังหวัดแพร่ คณะเทพนารีโรงเรียนเทพนารี จังหวัดแพร่ คณะวงเอื้องคำล้านนาโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา
คณะสุขใจ ศรีคำสามัคคี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดพะเยา คณะสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ คณะวงดนตรีพื้นเมืองจังหวัด โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ คณะสะหรี สะกอนนครลำปาง โรงเรียน กัลยาณี จังหวัดลำปาง คณะ กัลยาณีศรีล้านนา โรงเรียน กัลยาณี จังหวัดลำปาง และคณะช่างซอน่านนคร โรงเรียนน่านนคร จังหวัดน่าน เพื่อคัดเลือกชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในภาคค่ำ เวลา 19.00 น. ที่บริเวณข่วงเมืองน่าน โดยที่ก่อนการประกวดมีการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองน่าน การแสดงพื้นบ้านประเภทขับซอ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงฟ้อนเล่าขานตำนานล้านนา จากโรงเรียนสตรีศรีน่าน และในภาคค่ำรอบชิงชนะเลิศ จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองน่าน จากกลุ่มเยาวชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น