วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดกิจกรรม 10 นาที มีคุณค่า

ครูสุทธิลักษณ์ โกช่วย ครูผู้รับผิดชอบงานคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดกิจกรรม 10 นาที มีคุณค่า หลังเสร็จสิ้นพิธีเคารพธงชาติ ได้นิมนต์พระมหาธนัชพงษ์ สุพฺรหฺมปญฺโญ และพระวัชระ อติภทฺโท พระธรรมวิทยากรประจำคลินิกคุณธรรมวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มาให้ข้อคิดและบรรยายธรรมะ เรื่อง ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและความมีจิตอาสา ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ ให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส. ทุกแผนกวิชาช่าง โดยมีผู้บริหาร คณะครูทุกแผนกวิชาช่าง ร่วมรับฟังธรรมะด้วย ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น