วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ประชุมขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 12.00 นายสุทธิรักษ์ โกช่วย ครูผู้รับผิดชอบสถานศึกษาคุณธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดประชุมพนักงานราชการ (ครู) และ ครูอัตราจ้างทุกแผนกวิชาช่าง เพื่อมอบหมายหน้าที่ในการนิเทศติดตามการประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมซึ่งได้มีการจัดประชุมชี้แจง การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนา และการระดมสมอง ของผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนไปแล้ว บัดนี้มาถึงขั้นตอนที่ 5 ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 5 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นตอนที่ 1 การชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกันขั้นตอนที่ 2 การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาขั้นตอนที่ 3 การจัดทำโครงงานคุณธรรมขั้นตอนที่ 4 การลงมือร่วมกันปฏิบัติขั้นตอนที่ 5 การนิเทศติดตามเพื่อให้การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมเป็นไปอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องประชุมสุทธารมย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น