สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขยายผลและแผนการบูรณาการ ระหว่าง หน่วยงานภาครัฐกับเกษตรกรและผู้นำชุมชน ตามโครงการรักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 13-14 มิ.ย.61 ณ พิชชาพรเฮาส์ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ประกอบด้วย จนท.ด้านแผน/ผู้จัดทำแผนโครงการรักษ์น้ำฯ ของส่วนราชการเกษตรกรและผู้นำชุมชน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน มีแนวทางในการดำเนินงาน คือ การฟื้นฟู อนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร เพื่อเป็นแหล่งซับน้ำธรรมชาติ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ โดยการสาธิตการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม มีศูนย์บริการและพัฒนาเป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมแหล่งอาหารชุมชน (food bank) และฟื้นฟูความหลากหลายทางธรรมชาติของพืชพรรณท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒ นาคุณภาพชีวิตของชุมชน ศึกษาวิจัยองค์ความรู้ในระดับท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้ 3 ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน คือ
การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีวะและพัฒนาคุณภาพชีวิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายของการดำเนินงาน เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นระบบ ประชากรในพื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมชุมชน หน่วยงานภาครัฐสามารถบริหารจัดการโครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันอยู่ในช่วงดำเนินงานอยู่ ในระยะที 3 (พ.ศ. 2560-2564) การดำเนินการมุ่งหวังให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การบุกรุกป่าลดลงและมีจำนวนพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การจัดการแบบบูรณาการที่มีส่วนร่วมของชุมชน โครงการ รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่
จ.ฮ่องสอน และทรงได้มีพระราชเสาวนีย์กับหน่วยงานที่เฝ้ารับเสด็จ โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้พสกนิกรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม่ น้ำ และดิน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และให้พสกนิกรเหล่านั้น สามารถดำรงชีพอยู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน จ.แม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ดำเนินการโครงการ รวม 4 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำปาย ลุ่มน้ำของ ลุ่มน้ำแม่สะงา และลุ่มน้ำแม่สะมาด-ห้วยหมากลาง