ม.แม่โจ้ เดินหน้าโครงการปลูกผักแลกค่าเทอมส่งเสริมนักศึกษา สร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างอนาคต

โครงการปลูกผักแลกค่าเทอม ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Go Eco university) เพื่อภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิต และขยายโอกาสในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแก่นักศึกษาทุกคณะ และเพื่อขยายโอกาสในการรับนักศึกษาที่เป็นบุตรหลานเกษตรกร ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยการนำองค์ความรู้ภาคทฤษฎีจากห้องเรียนสู่การปฏิบัติงานจริง (learning by doing) ในการผลิต พืช ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หรือการให้บริการเกษตร นักศึกษาจะนำรายได้จากการจำหน่ายผลผลิต/รายได้จากการบริการ ไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร กิรติการกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “โครงการนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2560 เมื่อครั้งจัดงานตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริ อีกทั้งเป็นการผลิตอาหารปลอดภัยเข้าสู่กาดแม่โจ้ 2477 และที่สำคัญให้นักศึกษาได้ฝึกเรียนรู้ ฝึกประสบการณ์ สร้างรายได้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว อีกทั้งเป็นการฝึกการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาด้วยหลัก Social Enterprise (SE) โดยเปิดรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีความสนใจและทำการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ขยัน มีความต้องการหาความรู้ด้านการผลิตเกษตรอินทรีย์ และอยากเป็นผู้ประกอบการในอนาคต
ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้ดำเนินงานในโครงการ ประมาณ 50 คน โดยนักศึกษามีการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์จากการบูรณาการผลผลิตจากนักศึกษาในโครงการฯของแต่ละคณะ มีการสร้างกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายกาดแม่โจ้ 2477 ให้จำหน่ายสินค้าปลอดภัยจากสารพิษสู่ผู้บริโภค ซึ่งสินค้าของนักศึกษาในโครงการ ได้แก่ อาหารสะอาด (Clean Food) แบบกล่อง (Box set) จากนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์, ถ่ายไบโอชา / ผักปลอดสารพิษ/ มันเทศญี่ปุ่นนึ่ง จากนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร, ปลากะพงแดดเดียว / ปลาดุกแดดเดียว จากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ, ข้าวมันไก่พื้นเมือง/ ข้าวไก่พื้นเมืองต้มน้ำปลา จากนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี, ไก่ประดู่หางดำย่าง ากนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์, ไอศรีมนมสด จากสโมสรนักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร, ข้าวจากการสีข้าวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน สินค้าเหล่านี้ได้นำมาจัดจำหน่ายที่ “กาดแม่โจ้ 2477” ในทุกวันศุกร์ – เสาร์ เพื่อนำไปสู่ระบบการสร้างช่องทางการจำหน่ายและการตลาดที่จะเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อไป อีกทั้งเป็นการแสดงองค์ความรู้ทางการเกษตรจากต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำได้อย่างแท้จริง
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนผลผลิตเกษตรอินทรีย์นักศึกษาแม่โจ้ในโครงการปลูกผักแลกค่าเทอม ได้ที่ กาดแม่โจ้ 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกวันศุกร์-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น