มช. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจ SME Startup  ยกระดับ สู่ SME 4.0

อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ หัวหน้าโครงการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจ  ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ( SME Startup ) ปี 2561 วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ.โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่
อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์ หัวหน้าโครงการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ ( SME Startup ) ปี 2561 หน่วยร่วมดำเนินการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งโครงการนี้ เกิดขึ้นโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับหน่วยร่วม ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกันเพื่อช่วยขับเคลื่อน SMEs ในเขตภาคเหนือรวม 11 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และจังหวัดตาก ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง
โดยวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมครั้งนี้ เพื่ออบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ โดยใช้หลักสูตรการอบรมเขียนแผนธุรกิจเพื่อเรียนรู้เทคนิคการสร้างแผนธุรกิจ การเปลี่ยนรูปธุรกิจสู่การตลาดยุคใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ด้านการบริหารจัดการ สามารถสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับจังหวัด และเชื่อมโยงผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะ ให้ได้รับความช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจร่วมกัน
ซึ่งพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเตรียมความพร้อม ในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการโดยเฉพาะ นักศึกษา ประชาชน  ผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไป ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อม  บุคคลที่มีแนวคิดมีความสนใจอยากจะเริ่มธุรกิจใหม่ ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ความรู้เบื้องต้นในการยกระดับเป็น SME 4.0 ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านเงื่อนไขต่างๆ ตามที่ สสว.และหน่วยร่วมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนด เพื่อคัดเลือกเข้าสู่กิจกรรมสร้างและพัฒนาศักยภาพเชิงลึก ให้กับผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ สถานประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และธุรกิจบนสื่อต่างๆ และได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงสินค้า ที่ประสบความสำเร็จภายในงานระดับประเทศ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกหน่วยงานและผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะสามารถเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีความทันสมัย ให้ก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น