รัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนการฟื้นฟูป่าไม้บนพื้นที่สูง ในจังหวัดเชียงราย

รัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อโครงการที่ดำเนินการโดยองค์กรเอกชนญี่ปุ่น ได้ให้การสนับสนุนแก่ “โครงการปลูกป่าแบบประชาอาสาในพื้นที่บุกรุกเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงราย (ปีที่ 3)” เป็นมูลค่า 13,021,915 บาท โดยมี นายคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และนางสาวโทโมมิ คาสุกะ ตัวแทนมูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) ร่วมลงนามในความตกลงดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
ในครั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนแก่มูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) เป็นงบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การจัดหาผู้เชี่ยวชาญ และการจัดฝึกอบรม เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนในเขตอำเภอแม่สรวยและอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
จากการที่ป่าไม้ต้นน้ำในเขตอำเภอแม่สรวยและอำเภอเชียงของถูกทำลาย ส่งผลให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มบ่อยครั้ง รวมถึงผลกระทบต่อพื้นที่ทำกินของชาวบ้าน ทางมูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) จึงจัดทำโครงการนี้ ด้วยการจัดอบรมอย่างเป็นรูปธรรมให้ชาวบ้านมีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแบบใหม่ที่จะใช้ประโยชน์และอนุรักษ์พื้นป่าอย่างถูกต้อง จากนั้นจะร่วมกันรักษาป่าในเนื้อที่ 25.6 เฮกตาร์ ที่ได้ปลูกป่าในโครงการปีที่1 และปีที่2 เพื่อฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิ่มรายได้แก่ชาวบ้านในท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมยังชีพด้วยป่า เช่น การเลี้ยงสุกร เลี้ยงผึ้งป่า และเพาะปลูกผักป่า เป็นต้น

รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้ จะช่วยให้ชาวบ้านอำเภอแม่สรวยและอำเภอเชียงของสามารถฟื้นฟูป่าไม้ต้นน้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง มีความรู้ในการดำรงชีพที่มั่นคง อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาชุมชน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น