“เกษตรเชียงใหม่ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ครั้งที่3/2561”
วันที่ 24 มิถุนายน 2561เวลา 10.00น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประะธานการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)ครั้งที่3/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมและสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ การประชุมในครั้งนี้มีหน่วยงานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด และอำเภอ (COO&OT)
กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการส่งเสริมเกษตรระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่โดยผ่านศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ผ่านรูปแบบคณะกรรมการทั้งอำเภอและจังหวัด โดยฐานการเรียนรู้ประกอบด้วยองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับชนิดสินค้าแต่ละอำเภอรวมถึงสินค้าแปลงใหญ่ทั้ง 71แปลงทั้งพืช สัตว์ ประมง
โดยในครั้งนี้นายนิธิโรจน์ วันดี ประธานศพก.ระดับจังหวัดและนายพัด ไชยวงค์ ประธานแปลงใหญ่ระดับจังหวัดพร้อมทั้งกรรมการทั้งเครือข่ายกว่า 100 ราย ร่วมวิเคราะห์ทั้งระบบการผลิตร่วมกับหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วน รวมถึงประชาสัมพันธ์ การกระจายลำไยในอานาคต รวมถึงความปัญหาและต้องการรวมถึงแนวทางการพัฒนาอาทิ การตลาดช่องทางการจำหน่ายลำไย ทั้งได้รับความร่วมมือ ทั้งไปรษณีย์ไทยภายใต้ “อร่อยทั่วไทยสั่งได้ที่ไปรษณีย์” ที่ผู้บริโภคสามารถสั่งได้จากทั่วทุกภาคทุกอำเภอในประเทศไทยหรือผ่านทาง web site ในส่วนข้าวทิศทางการพัฒนานั้นมีทั้งในตลาดสุขภาพ หรือแม้กระทั่งการบริหารจัดการการตลาดอย่างสหกรณ์พร้าวหรือ แปลงใหญ่เป็นเครือข่ายการตลาดของกันและกันเองอย่างแปลงใหญ่แม่แจ่มที่มีความต้องการข้าวมะลิ 105 ให้โรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มก็เกิดพูดคุยธุกิจแลกเปลี่ยนกับแปลงใหญ่ข้าพร้าวโดยมีหน่วยงานรัฐอย่างสหกรณ์จังหวัดร่วมบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาภาคการเกษตรให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมต่อไป