“วันพญาวัน” สภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ เสนอรัฐบาลกำหนดวันหยุดราชการวันสงกรานต์ ปี 62 ใหม่!!

สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้ากรณี 16 เมษายน “วันพญาวัน” ต่อเนื่องไปอีก 30 ปีเสนอกระทรวงวัฒนธรรมให้รัฐบาลพิจารณากำหนดวันหยุดราชการให้ตรงกับวันที่ถูกต้อง “สังขานต์ล่อง-วันเน่า-วันพญาวัน” ตรงกับ 14-15-16 เมษายนควรเลื่อนวันหยุดเดิมจาก 13-15 เป็น 14-16 เมษายน เพื่อคนไทยทั้งประเทศจะได้ปฏิบัติตามจารีตประเพณีที่ถูกต้อง ยึดหลักปฏิทินโหรหลวง และปฏิทินต่างๆที่ระบุตรงกันอยู่แล้ว
เมื่อสายวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ที่ห้องโถงโซนวัฒนธรรม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาฯ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมประกวดแข่งขันละครซอล้านนา ภายใต้โครงการสืบสานขับซอล้านนา ครั้งที่ 3 ในงาน Lanna Expo 2018 ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดขึ้นระหว่าง 22 มิถุนายน–1 กรกฎาคม 2561 โดยโซนวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม ข่วงผญาล้านนา นำคุณค่าสู่ไทยนิยมยั่งยืน สาธิตกาดหมั้ว การแสดงศิลปวัฒนธรรมจาก 4 จังหวัด ตลอดจนการแสดงการขับซอของเยาวชนในภาคเหนือ โดยสมาคมศิลปินขับซอล้านนา มีคณะซอเยาวชนเข้าแข่งขัน 12 คณะ ซึ่งจะมีการตัดสินในค่ำวันเดียวกัน

หลังพิธีเปิดงานแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการจัดประกวดแข่งขันซอ และถ่ายร่วมกับ นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม พร้อมทั้งนางสิริยา บุญศิริพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมฯ ประกอบด้วย นายรัตน์ ปาละพงศ์ เจ้าวันเพ็ญ ณ เชียงใหม่ นายกมลศิษฐ์ โรจน์ธนวิภัช นายวัลลภ นามวงศ์พรหม รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.วัลลภ มณีเชษฐา กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมา เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการให้ตรงกับการประกาศสงกรานต์ของกระทรวงวัฒนธรรม และตามปฏิทินโหรหลวงประจำปี

หนังสือดังกล่าวลงนามโดย นายติรวัฒน์ สุจริตกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ใจความสรุปว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันมหาสงกรานต์ โดยยึดตามหลักการคำนวณคัมภีร์สุริยยาตรจากสำนักโหรหลวง ซึ่งกำหนดเอาวันที่ดาวอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ์ เป็นวันสิ้นสุดศักราชและประกาศให้เป็นวันมหาสงกรานต์ วันถัดไปเป็นวันเนาว์ และวันเถลิงศกตามลำดับ จากการตรวจสอบตามหลักการคำนวณไว้ดังนี้ พ.ศ. 2401-2442 รวม 42 ปี วันที่ 12 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ พ.ศ.2443-2555 รวม 113 ปี วันที่ 13 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ พ.ศ. 2556-2585 รวม 30 ปีวันที่ 14 เมษายนเป็นวันมหาสงกรานต์ พ.ศ.2586-2643รวม 58 ปี วันที่ 15 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์

ด้วยเหตุนี้ ตลอดระยะเวลา 113 ปีที่ผ่านมา วันที่ 13 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ และวันที่ 15 เมษายน เป็นวันเถลิงศก ดังนั้น ทางรัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 13-15 เมษายน เป็นวันหยุดราชการในเทศกาลสงกรานต์มาโดยตลอด แต่ตามหลักการคำนวณดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่พ.ศ.2556 เป็นต้นมาและต่อไปอีก 29 ปี วันมหาสงกรานต์จะตรงกับวันที่ 14เมษายน และวันเถลิงศก จะตรงกับวันที่ 16 เมษายน หากรัฐบาลยังคงประกาศให้วันที่ 13-15 เมษายน เป็นวันหยุดราชการในเทศกาลสงกรานต์อยู่ ก็จะไม่สอดคล้องกับวันมหาสงกรานต์ และวันเถลิงศกตามประกาศสงกรานต์ของกระทรวงวัฒนธรรมและปฏิทินโหรหลวงที่ได้แนบมาพร้อมนี้

สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสภาวัฒนธรรมที่ตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย จึงได้เห็นความสำคัญที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติตามหลักการคำนวณทางสุริยคติและจันทรคติสืบต่อกันมาและเพื่อให้คนรุ่นหลังจะได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันไป พร้อมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยตามแบบประเพณีวิถีไทย และของแต่ละท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์คุณค่า ภูมิปัญญาไทยให้เห็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของไทย ดังเช่น วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีลอยกระทง เป็นต้น ซึ่งกำหนดวันขึ้น 15 ค่ำ ตามการเปลี่ยนไปทางจันทรคติ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ได้โปรดพิจารณาและเสนอไปยังรัฐบาล เพื่อให้กำหนดวันหยุดราชการตามประเพณีสงกรานต์ จากเดิมวันที่ 13-15 เมษายนให้เป็นวันที่ 14-16 เมษายน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ขอรับหนังสือ พร้อมเอกสารประกอบตค่างๆ ที่ร้องเรียนมานี้ นำไปพิจารณาก่อน และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การร้องเรียนเพื่อขอให้มีการเปลี่ยนแปลงวันหยุดราชการเนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ จากเดิม วันที่ 13-14-15 เมษายนเป็นหลักโดยบางปีมีการเพิ่มวันหยุดเป็น 12 หรือ 16 เมษายนด้วย แต่เมื่อการเคลื่อนไปของวันตามสุริยยาตร์ วันมหาสงกรานต์ตรงกับ 14 เมษายน วันเยาว์ตรงกับ 15 เมษายน และวันเถลิงศกหรือวันพญาวันตรงกับ 16 เมษายน จึงขอให้กำหนดวันหยุดตรงตามนี้ จะทำให้คนไทยทั้งประเทศได้ปฏิบัติตามวันที่ถูกต้องตามประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมสัมมนาร่วมกับผู้แทนสำนักโหรหลวง โหราจารย์ล้านนา และผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิทินไทย ปฏิทินล้านนาสรุปผลออกมาอย่างเดียวกัน จึงได้นำเสนอข้อมูลให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบแล้ว หลังการยื่นหนังสือนี้ ก็จะสำเนาเรียนถึงเครือข่ายวัฒนธรรมในภาคเหนือต่อไปด้วย.

ร่วมแสดงความคิดเห็น