วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา โดยวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้งานความร่วมมือ จัดโครงการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฎิบัติ เพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
พร้อมรับฟังการบรรยายหัวข้อ เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ และการบรรยายหัวข้อ พ.ร.บ จราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรจากบริษัทนิยมพานิช จำกัด วิทยากรขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ และวิทยากรจาก กต.ตร.ตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อให้ คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด รวมทั้งมารยาทในการขับรถเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ตลอดจนความมีน้ำใจให้แก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ร่วมกันทุกคน อันเป็นการช่วยกันลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ให้เกิดน้อยที่สุด และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้เข้าสอบเพื่อรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น