วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดกิจกรรมFix it Center ครั้งที่ 2

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดกิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ครั้งที่ 2
นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เผยว่า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จะดำเนินโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ครั้งที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ

ตามนโยบายของรัฐบาล การปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนำพาประชาชนทั้งประเทศไปสูโมเดล “ ประเทศไทย 4.0 ” ขับเคลื่อนตามแนวคิด โดยเน้นเรื่องการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้าง “ความเข้มแข็งจากภายใน” ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยส่งเสริมให้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
จึงได้มีโครงการพัฒนารูปแบบและการยกระดับคุณภาพการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2561 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงขอดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว ในโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ครั้งที่ 2

โดยจัดกิจกรรม ดังนี้1. กิจกรรมซ่อม (Repair) บริการซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรทางการเกษตร ยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน 2. กิจกรรมสร้าง (Build) การสร้างอาชีพใหม่ และอบรมต่อยอดตามความต้องการของชุมชน การทำน้ำมันนวดไพลสด
3. กิจกรรมพัฒนา (Top-Up) ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและรับรองมาตรฐาน การทำข้าวเกรียบปลาแห้งสมุนไพร
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณใกล้เคียง รับบริการซ่อมเครื่องยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, สร้างอาชีพใหม่และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่า ระหว่างวันที่ 8 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น