กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ชุมชนบ้านป่าบุก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste ) ชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste ) ชุมชนบ้านป่าบุก เพื่อพัฒนาต่อยอดชุมชนปลอดขยะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริการจัดการขยะในระดับครัวเรือน ให้แก่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและนำไปขยายผลในพื้นที่ของตน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561ที่ ลานเอนกประสงค์ วัดป่าบุก ชุมชนบ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste ) ชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ พระภิกษุ นักเรียน และชาวชุมชนป่าบุก กว่า 200 คน ร่วมพิธี โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบเงินสนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ใหญ่บ้านป่าบุกและเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะชุมชนบ้านป่าบุก และเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste ) ชุมชนบ้านป่าบุก ซึ่งประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้การจัดการขยะในวัด , สารวัตรขยะ , การจัดการขยะในครัวเรือน , การผลิตน้ำหมักชีวภาพ, ฐานการเรียนรู้โฟมจ๋าหายไปไหน , ฐานการเรียนรู้การจัดการขยะในสวน, ฐานการเรียนรู้ที่ว่างสร้างอาหาร, ฐานการเรียนรู้เศษผ้าสร้างรายได้ และฐานการเรียนรู้ก้านตาลแปลงร่าง
นางสาวระเบียบ ภูผา ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้นำแนวคิด Zero Waste การจัดการขยะเหลือศูนย์ โดยใช้หลัก 3 Rs มาเผยแพร่ให้แก่ชุมชน ผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา เพื่อเป็นการขยายผลและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินโครงการด้านการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนให้สอดคล้องกับ นโยบายของรัฐบาล ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดสนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนต้นแบบ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนหนองโพรง จังหวัดบุรีรัมย์ , ชุมชนบ้านระเบิกขาม จังหวัดบุรีรัมย์ , ชุมชนป่าตึงงาม ต.ป่าสัก และชุมชนบ้านป่าบุก ต.แม่แรง จังหวัดลำพูน ซึ่งทั้ง 4 ชุมชนเป็นชุมชนปลอดขยะที่ชนะเลิศการประกวดระดับประเทศ โครงการชุมชนปลอดขยะ โดยชุมชนบ้านป่าบุก ตำบลแม่แรง ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ เป็นการพัฒนาต่อยอดชุมชนปลอดขยะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สามารถใช้พื้นที่เรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริการจัดการขยะในระดับครัวเรือน ให้กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน แล้วนำไปขยายผลยังพื้นที่ต่าง ๆ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น