วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ชุดประชารัฐจังหวัดแพร่ โดยนายศานิต อ่อนเปี่ยม ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์​และอำนวยการ และนางสาวชุติมา คำมะโนชาติ นักวิเคราะห์​นโยบาย​และแผนปฏิบัติการ​ ปปส.ภ.5 เข้าร่วมโครงการค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จาก ปปส.ภ.5 จำนวน 200,000 บาท

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสัมฤทธิบุญ ตำบลสบเกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนพื้นที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จำนวน 112 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เยาวชนโดยใช้หลักศาสนา ซึ่งผู้แทน ปปส.ภ.5 ได้พูดคุย ให้ความรู้และการป้องกันปัญหาหายาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชน