วันที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 10.00 น. พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผอ.สนภ.3 นทพ. เดินทางมาส่งมอบโครงการขุดลอก คลองแม่ข่า ณ ซอยสุขเกษม 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดความเป็นมาโครงการ ดังนี้
จ.เชียงใหม่ ได้ดําเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแม่ข่า ซึ่งเป็นคลอง ธรรมชาติที่มีคุณค่าทางประวัติ ศาสตร์ เป็น 1 ใน 7 ชัยมงคล ของการสร้างเมืองเชียงใหม่ เมื่อปี 1839 มีแหล่งต้นน้ำมาจากลําห้วยธรรมชาติของเทือกเขาดอยสุเทพ – ปุย คลองแม่ข่ามีความยาว ประมาณ 30 กม. ไหลผ่านพื้นที่ครอบ คลุม 3 อําเภอ คือ อ.แม่ริม อ.เมือง และ อ.หางดง โดยสภาพปัจจุบันของคลองแม่ข่า อยู่ในสภาพวิกฤติ ทั้งในด้านปัญหาคุณภาพน้ำที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ ริมฝั่งคลอง ปัญหาปริมาณน้ำต้น ทุนที่สะอาด
โดย จ.เชียงใหม่ ได้เล็งเห็น ความสําคัญของการแก้ปัญหาคลองแม่ข่า และจากการประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่ จึงของความอนุเคราะห์ จากกองบัญชาการกองทัพไทย ในการขุดลอกและปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า โดยให้ อปท.ในพื้นที่ ให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ผบ.สส.ได้ให้การสนับสนุน จ.เชียงใหม่ โดยขอรับการสนับสนุนกําลังพล และเครื่องจักรกลจากกองบัญชาการกองทัพไทย โดย สนภ.3 นทพ. เป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินการ ขุดลอก และปรับปรุงฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่า จ.เชียงใหม่
สนภ.3 นทพ. ได้ดําเนินการเข้าสํารวจพื้นที่คลองแม่ข่า พบว่าการแก้ปัญหาดังกล่าว ต้องดําเนินการขุดลอกคลองแบ่ง ออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 กม.ที่ 0 + 000 ถึง 5+ 500 เป็นคลองธรรมชาติ ตั้งแต่ถนนสมโภช 700 ปี ในพื้นที่ ทน.เชียง ใหม่ โดยการดําเนินการของ สนภ.3 ได้จัดชุดปฏิบัติงานช่าง โดยมีกําลังพล ยานพาหนะ และเครื่องจักรกล เข้าปฏิบัติงาน ซึ่ง ทาง ทน.เชียงใหม่ ให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการดําเนินการ ขณะนี้ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 3,500 เมตร
ช่วงที่ 2 กม.ที่ 5+500 ถึง 8 +250 เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ถนนสมโภช 700 ปี ถึง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลําปาง อยู่ในพื้นที่ ทน.เชียงใหม่ โดยการดําเนินการใช้งบประมาณของ กองบัญชาการกองทัพไทย
ช่วงที่ 3 กม.ที่ 8 +250 ถึง 10+ 200 เป็นคลองธรรมชาติ ตั้งแต่ ถน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลําปาง ถึงถนนมหิดล อยู่ในพื้นที่ ทน.เชียงใหม่ โดย การดําเนินการ ใช้งบประมาณ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย
ช่วงที่ 4 กม.ที่ 10 +200 ถึง 14+00 ระยะทาง 3,800 เมตร ตั้งแต่ถนนมหิดล ถึงประตูน้ำดอนชัย อยู่ในพื้นที่ ทต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ การดําเนินการของ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สนภ.นทพ. สนับสนุน จนท.และเครื่องจักรกล ทต.ป่าแดด ให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการดําเนินการ ปัจจุบันได้ดําเนินการขุดลอกแล้วเสร็จในช่วงที่ 1 เป็นระยะทาง 5.5 กม.