อาชีวศึกษา จ.เชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ
เมื่อวันพุธ ที่ 11 ก.ค.61 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผอ.วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่/ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ.เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ในสังกัด ได้รับการพัฒนาครบตามตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จากแนวคิดการพัฒนาครูของกระทรวงศึกษาธิการ จะใช้หลักการตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นของครู ในแต่ละสถานศึกษา สนง. ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึก ษา สายงานการสอน เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ มีความต่อเนื่อง โดยให้ประเมินตนเองตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด พร้อมจัดทำแผนการพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) เป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการกำหนด และเข้ารับการพัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง หากภายในระยะเวลา 5 ปี มีจำนวนชั่วโมงการพัฒนาไม่ครบ 100 ชั่วโมง สามารถนำชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ส่วนที่เกิน 50 ชั่วโมงในแต่ละปี มานับรวมเป็นจำนวนชั่วโมงการพัฒนาได้สามารถนำผลที่ผ่านการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติ เพื่อขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลา กรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว. 21/2560 และหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู วิทยากร โดย ผอ.สสอ. และคณะจาก สนง.ก.ค.ศ.