สโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัด “พิธีไหว้ครูคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์” ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ โรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นประธานพร้อมด้วยอาจารย์ในคณะเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
จากนั้นตัวแทนนักศึกษาจาก 9 หลักสูตร (หลักสูตรการบัญชี, หลักสูตรการจัดการธุรกิจ, หลักสูตรการตลาด, หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ, หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ, หลักสูตรการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่, หลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ, หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล, หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ) มอบพานไหว้ดอกไม้ครูตามลำดับ นายพิพัฒน์  ใจเรือง นายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ นำกล่าวปฎิญาณตนความว่า “เราคนไทย ใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรานักศึกษา จักต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียนวินัยของมหาวิทยาลัย เรานักศึกษา จักต้องไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแต่ตนเองและผู้อื่น”
ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาความว่า “พิธีไหว้ครูเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาแต่โบราณ เป็นพิธีที่บ่งบอกถึงการมอบตัวเป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์ ซึ่งการมอบตัวเป็นศิษย์นี้จะเป็นตั้งแต่วันนี้วันที่เข้าเป็นนักศึกษาปี 1 จนถึงจบการศึกษาและตลอดไป”