คกก.รับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทน โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

วันที่ 13 ก.ค.61 เวลา 09.30 น.นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.ลำ ปาง และในฐานะคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ของโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยร่วมกับนายปรีชา รุ่งรัตน์ ประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ และคณะเดินทางไปยังห้องประชุมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อรับฟังข้อมูลจากผู้บริหาร และ จนท.ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมซักถามข้อมูลต่าง ๆ

จากนั้นเวลา 10.00-12.00 เยี่ยมชมแหล่งน้ำใช้ของโรงไฟฟ้า , จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ , พื้นที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าทดแทนฯ การลำเลียงเถ้าถ่านหินและบ่อทิ้งเถ้า และการจัดการ และการขนส่งเชื้อเพลิง
เวลา 13.30 น.เดินทางไปยังที่ว่าการ อ.แม่เมาะ เพื่อพบปะพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นกับตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ โดยนายนิมิตร ผดุงศิลป์ไพโรจน์ นอภ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับและเปิดให้มีการหารือร่วมกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติอนุญาตตาม พ.ร.บ.การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โครงการขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4-7 ของโรงไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 58 ของรัฐธรรมนุญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2560

ซึ่งโครงการดังกล่าว มีสถานประกอบการ ตั้งอยู่ที่ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังผลิตติดตั้งรวม 655 เมกะวัตต์
โดยคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้กำหนดจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นวันเสาร์ที่ 14 ก.ค.2561 เวลา 08.30-15.30 น. ณ อาคารหอประชุมและโภชนาคาร ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!