โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่ออบรมนักเรียนเรื่องระเบียบวินัย สร้างค่านิยมที่ดีงามตามพื้นฐานคุณธรรม และการฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อาทิ กิจกรรมการพิจารณาอาหารและทานอย่างมีสติ การฝึกเคลื่อนไหวอย่างมีสติ หลักธรรมเรื่องความกตัญญู เป็นต้น ณ วัดแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น