ส.บาสเกตบอล ร่วม สพล. จัดอบรมผู้ตัดสินบาสฯ 23-28 ก.ค. 61 ที่ สพล.ชม.

สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ กำหนดการจัดอบรมและสอบขึ้นบัญชีผู้ตัดสินบาสเกตบอล LEVEL 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.ถึง1 ก.ค. 61นั้น ทางสมาคมฯ ได้มีการจัดการแข่งขันบาสเกตบอล ชิงแชมป์อาเชียน ระหว่างวันที่ 26-30 มิ.ย.61 ซึ่งวิทยากรของสมาคมฯในการอบรมในครั้งนี้ ติดภารกิจในการทำหน้าที่ควบคุมการจัดการแข่งขัน จึงขอเลื่อนการจัดการอบรมในครั้งนี้ไปเป็นวันที่ 23-28 ก.ค.61 ณ.สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่เช่นเดิม
จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย (ฝ่ายพัฒนาเทคนิค ส.บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย) ผู้ที่ลงทะเบียนในครั้งแรกแล้ว สามารถแจ้งความจำนงค์ในการเข้าร่วมการอบรมในวันที่ 23-28 ก.ค.นี้ได้ ที่ อ.นรินทร์แสงศรีจันทร์ อีกครั้งครับ(089-7564833) มาตรฐานกลางการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาบาสเกตบอล ระดับพื้นฐาน.pdf
อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์
ส่วนกำหนดการ ทาง อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ แจ้งว่า กำหนดกำรหลักสูตรมาตรฐานกลางการฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬำบาสเกตบอล ระดับพื้นฐำน (C-License) ระหว่างวันที่ 23-27 ก.ค.61 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ลงทะเบียน พิธีเปิด ในวันที่ 23 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องมารติน 1 อาคาร ศ.นพ.บุญสม มารติน สพล.เชียงใหม่ จรรยาบรรณแห่งการ เป็นผู้ตัดสินกีฬา คุณลักษณะของผู้ตัดสินกีฬา บาสเกตบอล กติกาหมวดที่ 1 การแข่งขัน กติกาหมวดที่ 2 สนามและอุปกรณ์

การอบรมในวันที่ 24 ก.ค. 61 กติกาหมวดที่ 3 ทีม กติกาหมวดที่ 4 ระเบียบการแข่งขัน กติกาหมวดที่ 5 การผิดระเบียบ กติกาหมวดที่ 6 การฟาล์ว ในวันที่ 25 ก.ค. 61 กติกาหมวดที่ 7 บทบัญญัติทั่วไป กติกาหมวดที่ 8 กรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ ควบคุมการแข่งขัน การเป็นเจ้าหน้าที่โต๊ะเทคนิค สอบปฏิบัติการตัดสิน สอบปฏิบัติผู้ควบคุมการแข่งขัน

ทดสอบสมรรถภาพ ในวันที่ 26 ก.ค. 61 สอบปฏิบัติการตัดสิน สอบปฏิบัติผู้ควบคุมการแข่งขัน วันที่ 27 ก.ค. 61 สอบภาคทฤษฎี สรุป อภิปราย พิธีปิด

สำหรับ วิทยากรในการอบรม ประกอบด้วย พ.ท.ศิลปชัย บำรุงกิจ อ.พิเชฐ ศันสนะพิทยากร อ.ชาญ ชมมณฑา อ.สัม พันธ์ กัมพูศิริพันธ์ อ.นรินทร์ แสงศรีจันทร์ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สถานที่อบรม  ห้องมาร์ติน 1 อาคาร ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น