สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมให้ความรู้และหารือแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์

วันนี้ (25 ก.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 ที่ ห้องประชุมภัตตาคารตูลู่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดข้อมูลสำคัญสำหรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เป็นต้นมา และในปัจจุบันได้มีกฎกระทรวงวัฒนธรรม ออกตามความในพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 หลายฉบับ ที่จะต้องดำเนินงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
รวมทั้งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เรื่องมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ และจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่รับผิดชอบดูแลงานพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 จึงจัดประชุมทำความเข้าใจและหารือแนวทางปฏิบัติงานในการทำงานในพื้นที่จริง อีกทั้งยังจะได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่

โอกาสนี้ นายพิชิตชัย เกลอดู ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการตามกระบวนการเพื่อหาแนวทางการทำงานตามรูปแบบการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วจะนำมาสรุปเป็นหลักการทำงานในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป โดยจะเน้นให้มีความถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายการทำงานของรัฐบาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น