พช เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.” ประจำปี 2561

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา18.00 น. พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.” ประจำปี 2561 โดยมี นางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กษ.) กล่าวรายงานการจัดงาน และมีนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2561 ณ ลานจอดรถ ห้างเทสโก้โลตัส สาขาคำเที่ยง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และผู้ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจอันดีแก่คนไทยทั้งในและต่างประเทศ โดยในการจัดงานครั้งนี้มีตัวแทนผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล นำสินค้าและอาหารเครื่องดื่มมาจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 130 บูธ

ร่วมแสดงความคิดเห็น