โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์วัฒนธรรม นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่และสงขลา

นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ประธานกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานสัมพันธ์วัฒนธรรม ครู นักเรียน ร.ร.อนุบาลสงขลา และ ร.ร.อนุบาลเชียงใหม่ ครั้งที่ 1ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2561 ณ.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
นายอวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 กล่าวว่า ในการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดกับนักเรียนนั้น มีรูปแบบและวิธีการอย่างหลากหลาย ส่วนมากแล้วโรงเรียนที่ผุ้ปกครองมีความพร้อมก็จะส่งเสริมให้นักเรียนไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับต่างประเทศซึ่งเป็นความทันสมัย แต่โครงการนี้ปรับเปลี่ยนวัตกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพได้โดยการสอนให้ปฏิบัติจริงเชื่อมดยงความรู้ที่ได้รับมาทั้งทางด้านวิชาการและวัฒนธรรม นำไปขยายผลแลกเปลี่ยนกันระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้ ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนในประเทศไทยด้วยกันเอง ทำให้ประหยัดงบประมาณและสร้างโอกาสให้เกิดกับวงการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่ง

นายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์วัฒนธรรมนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่และสงขลา เพื่อให้ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ได้แลกเปลี่ยนวิถีชีวิตการเรียนรู้และวัฒนธรรมกับโรงเรียนสงขลา
ซึ่งเป็นโรงเรียนภาคใต้ของประเทศไทย และนำมาขยายทักษะการคิดให้กับบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ให้เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางจากแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ประสบการณ์ตรงและส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายเป็นระบบ นับเป็นการสร้างนวัตกรรมระหว่างคนในชาติเดียวกันที่คิดผสมผสานความเป็นคนไทยให้เกิดเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกันส่งผลต่อศักยภาพการพัฒนาทางด้านการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นายศิลปะ ผลกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนรู้ สานสัมพันธ์วัฒนธรรม ครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสงขลาและโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับการสั่งสม นำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นผู้นำในการเป็นยุวทูตในด้านการสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของภาคเหนือและภาคใต้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สานสัมพันธ์วัฒนธรรมในครั้งนี้ ได้กำหนดประสานความร่วมมือเป็นพันธะสัญญาว่า แลกเปลี่ยนครู 2 คน นักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 จำนวน 11 คน โดยกำหนดช่วงระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2561 ซึ่งรูปแบบจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการในช่วงเวลาภาคเช้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมในช่วงเวลาบ่าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น