ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหักเงินเดือน “ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำรัฐ” ใช้หนี้ กยศ.

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมิน เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาตาม พ.ร.บ.กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

อาศัยอำนาจตามความในวรรคหนึ่งของมาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 อธิบดีกรมสรรพากร กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้ผู้จ่ายเงิน ได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ให้พนักงานหรือลูกจ้างซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หักเงินได้พึงประเมิน เพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนให้กองทุน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้ “กองทุน” หมายความว่า กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

“เงินกู้ยืม” หมายความว่า เงินกู้ยืมตาม พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560

ข้อ 2 ให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นกระทรวงทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หักเงินได้พึงประเมินของข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด ซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงิน ตามจำนวนที่กองทุนแจ้งให้ทราบ แล้วนำส่งผ่านระบบของกรมบัญชีกลางตามกฎหมายว่า ด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจ่ายเงินบางประเภท ตามงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้กรมบัญชีกลางโอนเงินดังกล่าว ให้กรมสรรพากรผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “กรมสรรพากร 1 เพื่อรับชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา”

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น