สอศ.ร่วมกับเยอรมนี ยกระดับมาตรฐานอาชีวศึกษา

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมในงานเสวนาความร่วมมืออาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไทย-เยอรมัน ในหัวข้อ “การยกระดับมาตรฐานอาชีพและการบูรณาการกับภาคเอกชน” ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา กทม.
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีว ศึกษา (สอศ.) มีนโยบายในการพัฒนาสถานศึกษา ให้มีมาตรฐานในระดับสากล โดยใช้ต้นแบบจากประ เทศเยอรมัน ซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับด้านการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาอาชีวศึกษาของไทย และกำหนดให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มขีดความสามารถ ของกำลังคนอาชีวศึกษาของประเทศไทย ให้มีทักษะทางวิชาชีพที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ พัฒนาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะทางวิชาชีพที่สูงขึ้น ตลอดจนสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับวิชาชีพของตนเอง และสอดรับกับนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน (Thailand 4.0)
ซึ่งการดำเนินงานความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบทวิภาคี ระหว่างประเทศไทยและเยอรมนี สอศ. ได้ดำเนินงานในหลายรูปแบบ อาทิ การดำเนินงานเพื่อฝึกครูผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามหลักการของ Meister ประเทศเยอรมัน โดยความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน การจัดการอบรมพัฒนาทักษะทางภาษาให้กับครูวิชาชีพ โดยการสนับสนุนของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ระหว่าง สอศ. ร่วมกับรัฐ Baden Wurttemberg เยอรมัน ในการพัฒนาครู สาขาอาหาร สาขาการโรงแรม และสาขาช่างอุตสาหกรรม ส่งนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ประเทศเยอรมัน
โดยความร่วมมือกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย และการดำเนินงานโครงการ German-Thai Dual Excellence Education โดยความร่วมมือกับหอการค้าเยอรมัน-ไทย ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาถือได้ว่าประสบความสำเร็จในระดับดี จึงเชื่อว่าการประชุมครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสให้กับการยกระดับและพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทยอีกด้วย
เลขาธิการ กล่าวต่อว่า ในระหว่างวันที่ 11 – 22 กันยายน 2560 สอศ. ได้ร่วมกับกระทรวง การต่างประเทศ ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาทักษะครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ (Meister) รุ่นที่ 4 โดยมีวิทยากรอบรมจาก IRATEC GmbH เยอรมัน มีเป้าหมายคือผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูจากสถานศึกษาในสังกัด สอศ. ภายใต้โครงการมาตรฐานสากล ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสถานศึกษาในสังกัด สอศ. เข้าสู่มาตรฐานสากลไทย – เยอรมัน.

ร่วมแสดงความคิดเห็น