“วันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน” พร้อมมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน
วันนี้ 10 ส.ค. 61 นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561พร้อมมอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น และอ่านโอวาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวัน ”กำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2561 โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน ในอำเภอแม่สะเรียง และส่วนราชการอื่น เข้าร่วมงาน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระราชทานสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ ทุ่มเท ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยพิธีทางศาสนา และการอ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสารของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยนายอำเภอแม่สะรียง ตลอดจนการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลงานดีเด่น โดย รางวัลชั้นที่ 2 ของกำนัน ได้แก่ นายกองพูล บุญยวง กำนันตำบลแม่ยวม รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นางนัยรัตน์ เจริญเมือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ รางวัลชั้นที่ 2 ของแพทย์ประจำตำบล ได้แก่ นายเอกสิทธิ์ ใฝ่มิตรจิต แพทย์ประจำตำบลเสาหิน รางวัลชั้นที่ 2 ของสารวัตรกำนัน ได้แก่ นายธนวัฒน์ มหาสิงห์ สารวัตรกำนันตำบลแม่ยวม และนายณรงค์เดช รังษีจันทร์ สารวัตรกำนันตำบลแม่ยวม รางวัลชั้นที่ 2 ของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้แก่ นายจิรสิน สลีคำ และนายสุชาติ เลิศอนันต์วิมล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกาศ
นายพงศ์พีระ ชูชื่น กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 ซึ่งถือเป็นวันที่มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน จึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน“ จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ การพัฒนาประสิทธิภาพและพิธีมอบรางวัลกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ถือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละทุ่มเทความรู้ความสามารถในการทำงานอันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป