ครบรอบ 126 ปี วันก่อตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่เมืองปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และปกครองอำเภอปาย ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย ประธานพิธีทำบุญเนื่องใน”วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม ณ หอประชุมอำเภอปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายจะเด็ด สุวรรณะ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินได้จัดให้มีการทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน และฝ่ายปกครอง อำเภอปาย ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย ดังนี้ 1.ได้รับสัญชาติไทยตาม มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 จำนวน 1 ราย , 2.ได้รับสัญชาติไทยตามระเบียบ ข้อ 103 จำนวน 2 ราย และ 3.ได้รับสัญชาติไทยตาม มาตรา 7 ทวิ วรรคสอง จำนวน 15 ราย
นับเป็นระยะเวลา 126 ปีแล้ว ที่สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ถือกำเนิดขึ้นมา ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีความผูกพันใกล้ชิด เข้าใจในวิถีชีวิต และรับรู้ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการปกครองอยู่ที่อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับฐานรากที่เป็นจุดเชื่อม ในการยึดโยงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลอมรวมประชาชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอ พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของทุกกระทรวง ทบวง กรม เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ในพื้นที่ภายใต้กลไก”ประชารัฐ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น