ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการรวมพลังทุกศาสนา ถวายพระพรชัยมงคลให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาราชินี
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฯ นำข้าราชการฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จัดพิธีรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ซึ่งทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้นำข้าราชการ ประชาชน กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
จากนั้นก็จะมีตัวแทนแต่ละศาสนา กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ โดยพระสุมณฑ์ศาสนกิตต์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน, พิธีดุอาอ์ขอพระจากผู้นำศาสนาอิสลามแม่ฮ่องสอน, พิธีอธิษฐานภาวนาขอพรจากผู้นำศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์, พิธีอธิษฐานภาวนาขอพรจากผุ้นำศาสนาคริสต์นิกายโรมันาทอลิก และกล่าวถวายพระพรชัยมงคลจากผู้นำศาสนาซิกข์ รวม 5 ศาสนา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในรูปแบบการรวมพลังทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ สร้างความสามัคคีปรองดองระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชนและประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนา ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น