วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 20.00 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจรายละเอียดของเอกสารภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติ จากคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรของแต่ละอำเภอ และต้องดำเนินการโอนเงินให้คณะกรรมการเกษตรระดับชุมชน ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 นี้ โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านหน่วยงานภูมิภาค ทั้ง77จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 9101ชุมชน มุ่งเน้นให้เกษตรกรรายย่อยสามารถปรับตัวอยู่ได้ในบริบทของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นการวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาว จนกระทั่งเกิดโครงการจากการร่วมมือของชุมชน อย่างแท้จริงซึ่งแบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อยงบประมาณกว่า 147ล้านบาทกิจกรรมที่1 คือ อบรมเกษตรกรเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มการพัฒนาการผลิตลดต้นทุน จนกระทั่งทำแผนธุระกิจเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณได้เป้าหมายจังหวัดเชียงใหม่ 255ชุมชนจำนวน 51,000ราย ซึ่งแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในปัจจุบัน อยู่ในการดำเนินงานในกิจกรรมที่2 เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากกิจกรรมที่1เมื่อเกษตรกรมีความพร้อมจากการอบรมในกิจกรรมที่1แล้วนั้นรวมกลุ่มเพื่อเขียนขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรภายใต้งบประมาณชุมชนละ 300,000 บาทโดยจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินกิจกรรมที่ 2 งบประมาณกว่า 76,500,000 บาท จำนวน 9 ประเภทโครงการ อาทิ ด้านการผลิตพืช /พันธุ์พืช 2 ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปรับปรุงบำรุงดิน 3ด้านการจัดการศัตรูพืช 4ด้านฟาร์ามชุมชน 5ด้านการผลิตอาหาร การแปรรูปผลผลิต และผลิตภัณฑ์การเกษตร 6ด้านปศุสัตว์ 7ด้านประมง 8ด้านการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 9 ด้านอื่นๆ ซึ่งผ่านกานพิจารณาระดับอำเภอซึ่งมีนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอเป็นประธานแล้วรวบรวมส่งโครงการให่กับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อทำบันทึกข้อตกลงกัน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น