กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ด้านสินค้าประมง

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประธานเปิดการประชุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ด้านสินค้าประมง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ จัดโดยกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์
นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สหกรณ์เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะสินค้าด้านประมงและปศุสัตว์ เช่น ปลานิล ปลากะพง ปลาหมอ ปลาดุก ปลาซ่อน กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม หอยแครง หอยแมลงภู่ สุกร ไก่ไข่ ไก่พื้นเมือง แพะ แกะ กุ้ง กวางไหม ฯลฯ มีจำนวนกว่า 400 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ปริมาณการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์น้อย การดำเนินธุรกิจยังไม่ครบวงจร
การผลิตของสหกรณ์ขาดการวางแผนร่วมกัน ผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ช่องทางการจัดจำหน่ายมีน้อย ขาดการรวบรวมและแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ขาดการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสมาชิกขาดแรงจุงใจและมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์น้อย ส่งผลให้สหกรณ์มีผลการดำเนินงานขาดทุน การเติบโตทางธุรกิจน้อย ตลอดจนจำนวนสหกรณ์มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจในการแนะนำส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ การยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจด้านประมงและปศุสัตว์มีทิศทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยผ่านกลไกองค์กรกลางสหกรณ์ มีความสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555
และผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ข้อ 2.1 สร้างต้นทุนทรัพยากรภาคเกษตรกรรมเพื่อการลงทุน: การส่งเสริและพัฒนาตลาดประมง ผัก ผลไม้ (1)การส่งเสริมตลาดประมงเชื่อมโยงการท่องเที่ยว : พัฒนาตลาดประมงเชื่อมดยงกับการท่องเที่ยว ในลักษณะคล้ายกับตลาดซิกิจิ( Tsukiji) ของญี่ปุ่นรวมทั้งนโยบายการขับเคลื่อนกรมส่งเสริมสหกรณ์ มาตรการที่ 1 สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และมาตรการที่ 3 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
จึงให้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ด้านสินค้าประมง ภายใต้โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนสหกรณ์ประมงผลกลไกชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนให้สหกรณ์ดังกล่าว สามารถสื่อสารการตลาดให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายหรือประชาชนทั่วไปได้รับรู้ เข้าใจ จดจำ
สนับสนุนการทำการตลาดของสินค้าสหกรณ์อีกทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ด้านสินค้าประมง ทั้งด้านการผลิต การจัดหา รวบรวมและด้านการตลาด เพิ่มศักยภาพให้แก่ห่วงโซ่สินค้าประมง รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างชุมชนสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด หรือสหกรณ์อื่น ซึ่งทำให้สหกรณ์สามารถเพิ่มช่องทางจัดจำหน่าย สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจมากขึ้น ตอบสนองความต้องการและช่วยเหลือสมาชิกให้มีความอยู่ดี กินดี เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้ได้รับความรู้ ด้านการสื่อสารตราสินค้าที่ถูกต้อง สามารถนำไปปรับใช้ในการสื่อสารตราสินค้าของสหกรณ์ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและนำไปพัฒนาให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า พัฒนาการตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าประมง โดยมี ผู้แทนสหกรณ์ เครือข่ายสหกรณ์ วิทยากร เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น