50 โรงเรียนเชียงใหม่ ทำ MOU กับมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น “โครงการพื้นที่สร้างสรรค์”

50 โรงเรียนเชียงใหม่ ทำ MOU กับมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น “โครงการพื้นที่สร้างสรรค์”เพื่อให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.2561 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้องอิมพีเรียลบอลรูม โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ 50 โรง เรียนในเขต จ.เชียงใหม่ โดยมี ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1-6 เข้าร่วมงาน รวมถึง ผอ.โรงเรียนในเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 50 โรงเรียน กับทางมูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่นและบริษัท สตาร์ฟิช อินโนเวชั่น จำกัด สนับสนุนเผยแพร่โครงการ “Starfish Maker” หรือ “โครงการพื้นที่สร้างสรรค์” เพื่อให้เด็กไทยเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นสร้างผู้เรียนสำหรับอนาคต พร้อมเปิดตัว Starfish Labz แพลตฟอร์มพัฒนาศักยภาพนักการศึกษาออนไลน์ หวังมีส่วนร่วมในการลดช่องว่างทางการศึกษาไทยผ่านความร่วมมือภาครัฐ-เอกชน
ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธาน จนท.บริหาร มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น และบริษัท สตาร์ฟิช อินโนเวชั่น จำกัด กล่าวถึงการจัดงานว่า เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการ “การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โดยใช้กิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์เป็นฐาน ในการบูรณาการความรู้ผ่านกระบวนการสะเต็มศึกษา” (Starfish Maker)
โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้โรงเรียนและสถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการ ศึก ษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย สามารถจัดการเรียนรู้และกิจกรรมที่สนับสนุน การเรียนรู้แบบส่วนบุคคล (Personalized Learning) โดยสามารถบูรณาการความรู้ในกลุ่มสาระต่างๆ ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL) และกิจกรรมพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาวิธีการที่ดีที่สุด (Best Practices)”

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธาน จนท.บริหาร มูลนิธิฯ ผู้ริเริ่มโครงการนักสร้างสรรค์บ้านปลาดาว หรือ Starfish Maker ได้กล่าวถึงผลการดำเนินงานช่วงที่ผ่านมาว่า “มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่นได้เริ่มก่อตั้งศูนย์สาธิตที่เป็นที่ยอมรับทั้ง 4 สาขา ได้แก่เชียงใหม่ แม่แตง เชียงราย และสมุทรสาคร เป็นโครงการที่เปิดพื้นที่ให้เด็ก โรงเรียน ชุมชน ได้เข้ามาใช้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ซึ่งปัจจุบันโครงการ Starfish Maker มีผู้เข้าใช้บริการทั้งสิ้น 10,570 คน โดยแบ่งเป็นนักเรียน 9,345 คน และครู 1,225 คน มูลนิธิฯ ได้เริ่มเผยแพร่โครงการ Starfish Maker ไปยัง 6 เขตพื้นที่การศึกษาใน จ.เชียงใหม่ และได้จัดอบรมให้ความรู้แก่นักการศึกษา และครู ผู้สอน จำนวน 483 คน จาก 170 โรงเรียนในเดือนมีนาคม โดยมีความมุ่งหวังเพื่อพัฒนาศักยภาพนักการศึกษา ให้สามารถนำโครงการ Starfish Maker เข้าไปใช้ในการเรียนการสอน
นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่ส่ง จนท.หรือโค้ชเข้าช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆ ในการจัดตั้งโครงการ Starfish Maker เพื่อจัดกิจกรรม Makerspace ในโรงเรียนอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ทางมูลนิธิ       สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่นได้สนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับและมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพนักการศึกษาไทย รวมถึงเด็กในประเทศไทยอีกด้วย” และเพื่อเป็นการตอกย้ำพันธกิจที่มุ่งมั่นในการยกระดับการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและพัฒนาศักยภาพนักการศึกษา มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่นและบริษัท สตาร์ฟิช อินโนเวชั่น จำกัด
จึงได้สร้าง Starfish Labz (สตาร์ฟิชแล็บส์) เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ สำหรับพัฒนาวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา ที่ใช้ง่าย กระชับ แต่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหา และกิจกรรมสนุกๆ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอน แบบ PBL และ Makerspace เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของเด็ก และนักการศึกษา
อีกทั้งยังเปิดชุมชนออนไลน์ ให้บุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้กันแบบทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้การพัฒนาครู เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำหรับนักการศึกษาไทยทั่วโลก มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น (Starfish Education Foundation) จดทะเบียนจัดตั้งที่ รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2016 โดยได้รับเงินทุนทั้งหมดมาจากมูลนิธิ ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ สหรัฐอเมริกา (Richard P. Haugland Foundation USA) โดยมี ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ดำรงตำแหน่งเป็นประธาน จนท.บริหาร มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น มีภารกิจในการมอบการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กทุกคนในประเทศไทย
โดยผ่านโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี เพื่อปิดช่องว่างทางการศึกษาผ่านความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชน โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง บริษัทสตาร์ฟิชอินโนเวชั่น จำกัด ในลักษณะกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินงานในประเทศไทย ปัจจุบัน มูลนิธิสตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น เป็นผู้สนับสนุนโครงการการศึกษาในประเทศไทย ทั้งสิ้น 5 โครงการ ได้แก่ มูลนิธิโรงเรียน  สตาร์ฟิชคันทรีโฮม มูลนิธิเตรียมชีวิต โรงเรียนบ้านปลาดาว โครงการนักสร้างสรรค์บ้านปลาดาว (Starfish Maker) และโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาออนไลน์ (Starfish Labz).

ร่วมแสดงความคิดเห็น