ขนส่งแจง!! หลังกรณีดราม่า “เพิ่มโทษ” ไม่พกใบขับขี่ จําคุก 3 เดือน ปรับ 5 หมื่น “ยังไม่มีผลบังคับใช้”

จากกรณีที่ กรมการขนส่งทางบก เสนอแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยมีการเพิ่มโทษผู้ขับรถไม่มีใบขับขี่ เป็นจําคุก 3 เดือน ปรับ 5 หมื่น ขับรถใน ระหว่างใบขับขี่หมดอายุ ก็มีโทษจําคุก 3 เดือน โดยกฎหมายดังกล่าว ผ่านความเห็นขอบจากกฤษฎีกาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้าง ล่าสุด กรมการขนส่งทางบกโพสต์ชี้แจงเรื่องดังกล่าว ผ่านทางเพจ “กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News” ระบุว่า
กรมการขนส่งทางบก แจง!! ประเด็นการแก้กฎหมายเพิ่มโทษ ความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ยังอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยืนยัน!! ยังไม่มีผลใช้บังคับแต่อย่างใด
กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 โดยรวมเข้าเป็นฉบับเดียวกัน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและกำกับการใช้รถ ยกระดับมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงด้านตัวรถ และการประกอบการขนส่งให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยปรับปรุงรายละเอียดของกฎหมาย ให้เป็นเครื่องมือในการควบคุมกำกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ให้มากขึ้น รวมถึงปรับเพิ่มบทลงโทษกรณีผู้ขับขี่กระทำผิด เพื่อให้ผู้ขับขี่ตระหนักและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดอุบัติเหตุ และความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ขณะนี้ “ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. ….” อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา และประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป สำหรับรายละเอียดใน “ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. ….” มีการเสนอแก้ไขปรับเพิ่มโทษความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ
ดังนี้ ความผิดเกี่ยวกับการขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต ปัจจุบันมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท ส่วนร่าง พ.ร.บ. ใหม่เสนอให้ปรับเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับสูงสุดไม่เกิน 50, 000 บาท ความผิดเกี่ยวกับการขับรถในระหว่างใบอนุญาตสิ้นอายุ ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกยึดใบอนุญาต ปัจจุบันมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ส่วนร่าง พ.ร.บ.ใหม่ เพิ่มโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท และส่วนความผิดเกี่ยวกับการขับรถ โดยไม่แสดงใบอนุญาต ปัจจุบันมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ในขณะที่ร่าง พ.ร.บ.ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ซึ่งจะทำให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทการบริหารราชการ การควบคุม กำกับ ดูแล และบังคับใช้กฎหมาย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังคงดำเนินการตาม พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 และ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ตรวจจับเข้มข้นจริงจังหรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมกำกับพฤติกรรมการขับรถ โดยเฉพาะผู้ขับรถสาธารณะทุกประเภท มีการติดตามลงโทษผู้กระทำความผิดตามกฎหมายขั้นสูงสุดทุกกรณี

ส่งตัวเข้ารับการอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการ บันทึกประวัติการกระทำผิด โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบการกระทำความผิดซ้ำซาก มาตรการพักใช้ และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถกรณีกระ ทำผิดซ้ำซาก อย่างไรก็ตาม การเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้น ส่วนสำคัญอยู่ที่ผู้ขับขี่ซึ่งต้องตระหนักถึงความปลอดภัย และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังด้วย

ที่มา :

กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

ร่วมแสดงความคิดเห็น