สาธารณสุขเข้ม!! ใครเปิดร้านอาหารต้องอ่าน กฎหมายใหม่เริ่มใช้ปลายปี

เพราะอาหารคือปัจจัย 4 ที่ คนทุกคนต้องรับประทานทุกวัน เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต แต่ด้วยความเร่งรีบในชีวิตประจำวัน ทำให้เราไม่สามารถประกอบอาหารด้วยตนเองทุกมื้อ ร้านอาหารจึงเข้ามามีความสำคัญกับเราแทบทุกมื้ออาหาร ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนคนไทย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้มีกฎกระทรวงออกมาใหม่ ว่าด้วยเรื่อง สุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร ลงในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่เมื่อปลายเดือน มิ.ย.และจะมีผลบังคับใช้ราวๆ ปลายปีนี้
โดยที่ในปัจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่นิยมประกอบอาหารเพื่อบริโภคเอง โดยเปลี่ยนเป็นนิยม บริโภคอาหารนอกบ้านหรือบริโภคอาหารปรุงสําเร็จ สถานที่จําหน่ายอาหารจึงมีผลกระทบสําคัญต่อสุขภาพ ประชาชน เนื่องจากสถานที่จําหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ อาจทําให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก รวมทั้งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เพื่อให้สถานที่จําหน่าย อาหารมีสุขลักษณะที่ดีและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค สมควรกําหนดมาตรการ ในการจัดการสุขลักษณะ ของสถานที่จําหน่ายอาหาร จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

โดยประกาศที่ว่ามีทั้งหมด 22 ข้อ แบ่งเป็น 5 หมวด มีตัวอย่างเช่น สถานที่ขายนั้น มันก็ต้องดูแลให้ถูกต้องกัน ตั้งแต่จุดเตรียมอาหาร แสงสว่าง ที่ล้างมือ ห้องน้ำ ที่กำจัดขยะและน้ำเสีย วัตถุดิบก็ต้องมีความสด มีการจัดเก็บอย่างดี น้ำดื่มหรือน้ำที่เอามาใช้ทำอาหารก็ต้องสะอาด ส่วนน้ำแข็งที่ใช้กินก็ห้ามเอาหมู เอาผัก หรือเอาน้ำอัดลมลงไปแช่ เช่นเดียวกับจานชามช้อนส้อม ต้องสะอาดและมีการฆ่าเชื้อหลังทำ ความสะอาดด้วย อีกเรื่องสำคัญคือ คนขายหรือผู้ที่สัมผัสอาหาร นอกจากความสะอาดของร่างกายแล้ว บังคับให้ผ่านการอบรมจากทางกระทรวงด้วย และต้องอบรมทบทวนเพื่อต่อใบอนุญาตใหม่ทุกๆ 3 ปี
ส่วนการอบรมนั้น เนื้อหาเกี่ยวข้องกับประกาศทั้ง 22 ข้อ โดยเพิ่มรายละเอียดเป็นความรู้เพิ่มเข้าไปเช่น เขียงที่ใช้หั่นเนื้อก็ต้องเป็นเขียงไม้ไม่ใช่พลาสติก เพราะเวลาสับแรงๆ เศษพลาสติกมันอาจหลุดมาปนเปื้อนอาหารได้ หรือการล้างผัก ก็ควรหั่นให้เสร็จก่อนแล้วค่อยล้างด้วยด่างทับทิม ถ้าจะเก็บในตู้เย็นก็ควรตัดรากทิ้ง เพราะดินที่ติดรากอาจปนเปื้อนสารเคมีมา
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้สัมผัสอาหารทุกคนในประเทศไทย จะต้องได้รับการอบรม และสอบข้อเขียนให้ผ่าน ไม่ว่าจะเป็นเชฟในโรงแรมหรู พนักงานฟู้ดคอร์ทในห้างสรรพสินค้า เจ้าของร้านอาหารเจ้าดังในรีวิว ป้าขายข้าวแกงปากซอย รวมไปถึงอาหารรถเข็นทั้งหลาย
อ่านประกาศเพิ่มเติมที่ : https://bit.ly/2BflgOi

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!