รับสมัครและคัดเลือกคนหางาน ไปทำงานภาคเกษตร ในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ 13

นางพรปวีณ์ วิชิต จัดหางาน จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสุ่มคัดเลือกให้ไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) ครั้งที่ 13 ในตำแหน่งคนงานภาคเกษตร โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศหญิง
3. เกิดระหว่างวันที่ 8 ก.ย.2521 ถึง วันที่ 5 ก.ย.2538
4. ไม่มีประวัติอาชญากรรม
5.ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดาและมารดา พำนักอยู่ในประเทศอิสราเอล (กรณีตรวจพบว่าผู้สมัครมีคู่สมรสที่จดทะเบียนหรืออยู่กินกันฉันท์สามี-ภรรยา หรือ มีบุตร บิดา หรือมารดาพำนักอยู่ ในประเทศอิสราเอล ผู้สมัครจะถูกส่งตัวกลับประเทศไทยทันที ซึ่งเป็นไปตามข้อกฎหมายแห่งประเทศอิสราเอล โดยไม่สามา รถ เรียกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอลคืนได้)
6.ไม่เคยทำงานในประเทศอิสราเอล
7. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิต ที่พร้อมสำหรับการทำงาน และสมัครใจไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ตาไม่บอดสี และไม่เป็นโรคต่างๆ ได้แก่ วัณโรค โรคไวรัสตับอักเสบบี หรือซี โรคเอดส์ หนองใน ซิฟิลิส โรคเบาหวาน และไม่มีนิ้วมือกุด คดงอ ขาดหรือด้วน
8. ไม่เสพสารเสพติด
9. ต้องมีประสบการณ์ทำงานภาคการเกษตร (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)สนง.จัดหางาน จ.เชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางาน ที่มีความประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ค่าใช้จ่ายสำหรับ การเดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล โดยเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานจัดหางานต่างประเทศ สนง.จัดหางาน จ.เชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ถนนเลียบคลองชลประทาน) หมายเลขโทรศัพท์ 053-112911- 14 ต่อ14 ต่อ 20 ทุกวันเวลาราชการ หรือ สนง.จัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!