1 กันยายน “วันสืบ นาคะเสถียร” วีรบุรุษแห่งห้วยขาแข้ง

“สืบ นาคะเสถียร” เป็นักอนุรักษ์และนักวิชาการด้าทรัพากรธรรมชาติชาวไท มีชื่อเสียงจากการพามปกป้องแก่งเชี่วหลาและเขตรักษาพัธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วขาแข้ 
สืบ คะเสถีร เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 31 ธัวาคม 2492 ที่ตำบลท่างา อำเภอเมืองจังหวัดปราจีบุรี เป็ลูกของสลับ คะเสถีร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปราจี และนางบุญเยี่ยม คะเสถีร มีพี่น้องทั้งหมดสามค การศึกษา สืบมีนิสัทำอะไรมักจะทำให้ได้ดีตั้งแต่เด็ก และเมื่อจบประถม 4 (2502) สืบได้ย้ายไปเรีโรงเรีเซ็ต์หลุส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นนักเป่าทรัมเป็ตมือหนึ่ง และนักวาดภาพฝีมือดีของโรงเรี ต่อมาสอบติดคณะวศาสตร์ มหาวิทาลัเกษตรศาสตร์รุ่ที่ 35 (2510) เมื่อสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงาที่ส่วสาธารณะการเคหะแห่งชาติ และไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวนวัฒน์วิทา คณะวศาสตร์ สอบเข้ากรมป่าไม้ได้ (2518) ทำงาที่กองอนุรักษ์สัตว์ป่าโดไปประจำที่เขตรักษาพัธุ์ สัตว์ป่า เขาเขีเขาชมพู่จังหวัดชลบุรี ได้รับทุจาก British Council ไปเรีปริญญาโททีมหาวิทาลัลอดอ ประเทศอังกฤษ ใสาขาอนุรักษ์วิท(2522)
ต่อมาสืบดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางพระ ระหว่างที่ดำรงตำแหน่งสืบเริ่มงาวิจัหลาชิ้ เช่ ศึกษาการวางไข่ของกใอ่างเก็บน้ำชลบุรี วิจักวางผาที่ดอม่อจอง เชีงใหม่ โครงการอพพสัตว์ป่าใเขื่อเชี่วหลา สืบได้เปลี่บทบาทจากนักวิชาการไปสู่นักอนุรักษ์ โดเข้าร่วมต่อสู้คัดค้าการสร้างเขื่อนน้ำโจ จังหวัดกาญจบุรี สืบชี้ให้เห็ถึงบทเรีจากการที่มีสัตว์จำมาก ล้มตาหลังจากการสร้างเขื่อเชี่วหลา สืบเริ่มต้อภิปราทุกครั้งว่าผมขอพูดใามของสัตว์ป่า” (2530) สืบและเพื่อนอนุรักษ์ออกโรงคัดค้าการที่บริษัทไม้อัดไทจะขอสัมปทาทำไม้ ที่ป่าห้วขาแข้ง สืบได้อภิปราว่าที่อากอนุญาตให้ทำไม้ก็เป็กรมป่าไม้ คที่จะรักษาก็เป็กรมป่าไม้เหมือกั
(2531) สืบได้รับทุ เรีต่อปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษ แต่ตัดสิใจเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพัธุ์สัตว์ป่าห้ขาแข้ง สืบพบปัญหาต่างๆมากมาห้ขาแข้ง อาทิ ปัญหาการตัดไม้ทำลาป่า การล่าสัตว์ของบุคคลที่มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าถูกยิงเสียชีวิต ปัญหาความากจของชาวบ้ารอบป่า และที่สำคัญคือปัญหาเหล่านี้ไม่เคได้รับความสใจจากผู้ใหญ่เล สืบจึงทุ่มเทเขียนรางานนำเสอยูเสโก เพื่อพิจารณาให้ป่าทุ่งใหญ่เรศวรและห้วขาแข้งเป็มรดกโลก อัเป็สิ่งค้ำประกัให้พื้ที่แห่งนี้ได้รับการคุ้มครองเต็มที่
1 กั 2533 สืบสะสางงา และเขีพินักรรมไว้เรีบร้อ ก่อกระทำอัตวิบาตรกรรม เพื่อเรีกร้องให้สังคมและราชการหัมาสใจปัญหาการทำลาทรัพากรธรรมชาติ อย่างจริงจัง
ต่อมาวันที่ 18 กั ผู้ใหญ่และพ้องเพื่อนนักอนุรักษ์ ได้ร่วมกัก่อตั้งมูลนิธิสืบ คะเสถีร เพื่อสืบทอดเจตารมณ์ของสืบ วันที่ 26 เมษา ปี 2536 สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินมาที่เขตรักษาพัธุ์สัตว์ป่าห้วขาแข้ง เพื่อทรงเปิดอนุสรณ์สถสืคะเสถีร ใปี2542 มี การสำรวจความคิดเห็ของประชาชทั่วประเทศว่า ใรอบ 50 ปี ท่านเสียดาการจากไปของสามัญชผู้ใดมากที่สุด ปรากฏว่าสืบ คะเสถีร ติดอับดับที่ 2

ร่วมแสดงความคิดเห็น